Zienswijze Provincie op NRD Ruimte voor Defensie ademt dezelfde geest als zienswijze BVM2

  0
  177

  F35-straaljager

  Ter inleiding
  Ook de provincie Noord-Brabant heeft een zienswijze ingediend op de uitbreidingsplannen van Defensie. Deze zienswijze is nogal kritisch en daar, waar de provinciebrede scope samenvalt met de regionale scope van BVM2, staat er, in andere bewoordingen, ongeveer hetzelfde in.

  De provinciale zienswijze kan worden gevonden op https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/ruimtelijke-ontwikkeling/2024/uitbreidingsplannen-defensie-zoet-en-zuur-eerlijk-verdelen . Daar staat een persbericht, van waaruit de volledige tekst gevonden kan worden.

  De zienswijze is in nauwe samenspraak met gemeenten, waterschappen en regio’s tot stand gekomen.

  Inhoudelijk
  De provincie is geen vijand van Defensie. De Defensietaak wordt erkend en Defensie en Brabant zijn met elkaar vergroeid geraakt. Dat levert enerzijds lusten op (werkgelegenheid, innovatie), maar anderzijds ook erg veel lasten.

  Die lasten dreigen groter te worden en dat botst op allerlei manieren, ook op gebieden waar de provincie afspraken heeft lopen met het Rijk: stikstof, woningbouw, Natura2000, Nationaal Programma Landelijk Gebied . de provincie wil dat niet alleen de defensieinfrastructuur zelf als referentie gekozen wordt, maar ook het geheel aan alle andere afspraken die er met het Rijk  gemaakt zijn.

  De provincie vindt dat Defensie tot nu toe niet voldoende transparant en te veel vanuit het eigenbelang ‘getrechterd’ heeft. De provincie wil dat een meer uniforme spreiding als criterium in zichzelf meegenomen wordt. Zo ook moeten de kosten om nieuwe of niet meer in gebruik zijnde oude locaties geschikt te maken voor jachtvliegtuigen worden afgewogen tegen de kosten die ontstaan als nationale en regionale opgaven niet meer uitgevoerd kunnen worden.
  De provincie vindt het onjuist dat Defensie themagewijze wil beoordelen, en benadrukt het belang van cumulatie van effecten, bijvoorbeeld op de gezondheid.

  De Defensieplannen verzwaren de bestaande taken. Het personeel zal  bijvoorbeeld ook moeten wonen en reizen.

  Ook kunnen er schadelijke effecten zijn op de bestaande economische activiteiten. De Provincie noemt hier het niet eerder genoemde mogelijke probleem van trillen (bijvoorbeeld van de F35) op hoog-technologische bedrijven die daar extra gevoelig voor zijn.

  Inzake Eindhoven Airport benadrukt de provincie het belang van het Van Geel-advies. Dit advies moet als referentie-situatie worden meegenomen in de NRD. De Provincie noemt in zijn algemene inleiding dat er gesproken moet kunnen worden over mitigatie en compensatie, en dat slaat dus ook op Eindhoven Airport en omgeving.

  Afsluitend vraagt de Provincie aan Defensie om samen op te trekken. Het geheel aan ambities vraagt om meer ruimte dan de Provincie  te bieden heeft, en dus moet er integraal gewerkt worden.

  Oefenzandpad op de Oirschotse Heide