Wat willen we

Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)          31 aug 2023 

Manifest

Eindhoven Airport brengt baten en lasten met zich mee.

Eindhoven Airport heeft beperkte voordelen voor de regio. Het maakt sociale contacten met familie en vrienden in het buitenland makkelijker. Zo ook sommige zakelijke relaties. Maar bovenal is het een vliegveld voor uitgaande vakantievluchten voor een publiek uit de verre omtrek.

Vliegbasis Eindhoven (waarvan Eindhoven Airport huurt) is een militair vliegveld. De basis draagt bij aan de hulpverlening in de wereld en aan de Nederlandse defensietaak.

Daartegenover staan nadelen: geluidsoverlast, luchtvervuiling, klimaatschade en bouwbeperkingen in de omgeving. Die nadelen zijn voor de regio groter dan de voordelen.
Veel belangenorganisaties en bewonersvertegenwoordigers keren zich tegen de ongelijke baten-lastenverhouding en hebben zich verenigd in het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2).

De druk vanuit de bevolking heeft de lagere overheden ertoe gebracht dhr. Van Geel om advies te vragen over de toekomst van Eindhoven Airport. BVM2 was hierin een van de gesprekspartners.
Het resulterende advies (Opnieuw Verbonden, 2019) geniet brede steun in de regio. Maar de luchtvaartsector en het Ministerie proberen de adviesbepalingen te ondergraven.
Het meest in het oog springende voorstel in het advies is dat de geluidsruimte van Eindhoven Airport in 2030 30% kleiner moet zijn dan in 2019. Daarnaast worden verbeteringen voorgesteld inzake klimaat, luchtkwaliteit en aansturing.
BVM2 wil volledige realisatie van het advies en heeft zijn eisen verwoord in de hierna volgende lijst met concrete items.

BVM2 verwacht dat het advies niet met alleen technische middelen haalbaar zal zijn. Dat betekent dat krimp nodig kan blijken of minder vluchten aan de randen van de dag (of beide).

Dit brengt BVM2 tot het volgende eisenpakket:

 1. Eindhoven Airport moet zich gedragen als een nutsbedrijf met toegevoegde waarde voor de regio. Groei en economisch resultaat zijn daarbij geen doel in zichzelf, maar dienen altijd in balans te worden gebracht met de leefomgeving waarin de luchthaven opereert.
  De beschikbare vliegcapaciteit moet selectiever worden benut.
 2. Op geluidsgebied wordt het advies-Van Geel  volledig uitgevoerd. De geluidsruimte bedraagt in 2030 maximaal 70% van die in 2019, dus 70% van 9,39km2, zijnde 6,57km2.
  Als dit in 2030 gelukt is, kan de helft van verdere technische vooruitgang (mits correct berekend) worden gebruikt voor groei van het aantal vliegbewegingen. De andere helft komt ten goede aan een verdere hinderbeperking voor de leefomgeving
  Tot dan blijft het aantal vliegbewegingen onder de 40500 per jaar.
 3. Er vinden geen geplande landingen plaats na 23.00 uur, conform het advies-Van Geel. Evenzo vertrekken er in het weekend geen vliegtuigen voor 08.00 uur, en door de week niet voor 07.00 uur.
 4. De handhaving van de openingstijden moet ondersteund worden met een boetesysteem. De handhaving van de geluidscontouren moet drastisch verbeteren en ondersteund worden met een adequaat geluidmeetsysteem.
 5. De luchtvervuiling door het vliegveld moet verminderen. Bijmengen van synthetische kerosine kan daaraan bijdragen.
  De concentraties vervuilende stoffen, en de daaruit volgende gezondheidsschade, moeten met modellen in kaart worden gebracht, ondersteund door een adequaat meetsysteem. De uitkomsten moeten gevolgen hebben voor de emissie van Eindhoven Airport.
  Zowel vanwege de luchtvervuiling als vanwege het klimaat  moeten de grondoperaties zo snel mogelijk worden geëlektrificeerd.
 6. Het in de Luchtvaartnota 2020 – 2050 genoemde CO2-plafond moet snel worden ingevoerd en moet een dalende tendens hebben.
  Het door de landelijke politiek genoemde bijmengpercentage bio- of synthetische kerosine van 14%, welk percentage ook door Van Geel genoemd is, is voor BVM2 de ondergrens van wat aanvaardbaar is.
  BVM2 steunt de door Airport uitgesproken ambitie om, vanwege het Klimaatakkoord van Parijs, in 2030 45% minder CO2 te lozen dan in 2019.
 7. Het  verkeer naar en van de luchthaven vindt zoveel mogelijk per bus of taxi plaats. De omringende wijken en omwonenden worden beschermd tegen verkeers- en parkeeroverlast zonder extra lasten in welk opzicht dan ook. Hier ligt mede een taak voor de gemeente.
 8. Er wordt naar gestreefd om de internationale vervoersvraag zoveel mogelijk per trein of lange afstands-bus af te wikkelen. Daartoe moeten de kwaliteit van het railnet en de internationale verbindingen verbeterd worden.
  Privévliegtuigen worden slechts gebruikt voor bestemmingen en doelen, die niet op aanvaardbare andere wijzen gerealiseerd kunnen worden.
 9. Door routeoptimalisatie moet de overlast voor omwonenden geminimaliseerd worden.  Schrijnende gevallen worden financieel geholpen bij een verbouwing of uitgekocht
 10. Economisch nadeel bij omwonenden als gevolg van de groei van Eindhoven Airport na 2009 moet worden gecompenseerd  door de overheid of door Eindhoven Airport zelf.
 11. Defensie streeft naar stillere vliegtuigen en programmeert zijn vluchten met zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving.
 12. Meetgegevens van geluid en luchtkwaliteit van zowel civiele en militaire vluchten worden voor het publiek op transparante wijze toegankelijk.

Aansluiting bij het Beraad staat open voor iedereen die zich individueel of als groep herkent in dit eisenpakket en dat wil ondersteunen. Wij nodigen vooral bewonersorganisaties in de omringende gemeenten uit zich bij het Beraad aan te sluiten. Maar ook alle politieke fracties van omringende gemeenten of provinciaal bestuur, maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties, actiegroepen e.d. worden uitgenodigd.
Het Beraad zal zich in samenwerking met haar ondersteuners richten op het realiseren van de punten uit dit Manifest en haar ondersteuners daarbij voortdurend informeren over alle relevante  ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport.

De initiatiefnemers,

Eindhoven 31 augustus 2023