WAT IS NOG DE TOEKOMST VAN EINDHOVEN AIRPORT ALS VAKANTIELUCHTHAVEN?

  0
  161

  Onderstaand artikel is op 06 okt 2022 in het Eindhovens Dagblad afgedrukt (met een mooie layout)

  Gaan wij nog naar de zon, of komt de zon straks bij ons?

  Eindhoven Airport (EA) bestaat 90 jaar en is met jaarlijks 40.000 vliegbewegingen de tweede luchthaven van Nederland. Ruim 80% van het vliegverkeer betreft vakantievluchten binnen Europa of net daarbuiten. Zakelijke vluchten zijn er nauwelijks, van vracht- en intercontinentaal verkeer is geen sprake.
  Juist dat vakantieverkeer staat de laatste tijd in toenemende mate ter discussie. Voor omwonenden is de geluidshinder een continue bron van overlast en ergernis. Belangrijker nog is de invloed van het vliegtoerisme op klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid.
  Een vliegkilometer geeft per passagier veel meer CO2 uitstoot dan een trein- of autokilometer. Daarnaast is de aantasting van de luchtkwaliteit aanzienlijk, niet alleen door stikstof en fijnstof maar ook door veel andere uitstoot. De effecten daarvan op de volksgezondheid zijn nog nauwelijks bekend, wel beginnen de gevolgen van de klimaatcrisis voor iedereen in onze regio voel- en zichtbaar te worden.

  Natuurvergunning
  Wat is de positie van EA in dit krachtenveld? Duidelijk is dat de schoen inmiddels aan diverse kanten wringt. De voor de legalisering van de stikstofuitstoot benodigde natuurvergunning van EA is nooit afgegeven en de vraag is of die überhaupt in de huidige omvang kan worden verleend.
  In het regeerakkoord is een CO2 plafond afgekondigd, waaraan ook EA een bijdrage zal moeten leveren. Schiphol wacht een krimp van 500.000 naar 440.000 vliegbewegingen; moet EA op eenzelfde reductie van 15% rekenen?  Daar komt bij dat vliegen veel duurder zal worden. De ticketbelasting wordt per 1 januari drie keer zo hoog. Ook wordt geknaagd aan de verdere fiscale vrijstelling van de vliegindustrie. Daarnaast gaan de brandstofprijzen ‘sky high’, wat overigens ook de andere vervoersvormen raakt. 
  EA wil fors gaan investeren in verbetering van de terminal en de parkeervoorzieningen. Hoe verhoudt zich dat tot de ontwikkeling van het vliegtoerisme?
  Mensen zullen altijd op vakantie blijven gaan; iedereen heeft die behoefte. Maar voor welk voertuig gaan ze kiezen? Zal door de oplopende prijzen en stijgende klimaatdruk het vliegtuig niet vaker worden ingewisseld worden tegen auto of trein? Zal het vliegtoerisme afnemen omdat we vaker thuisblijven of ons vertier dichterbij zoeken? Tijdens de coronacrisis ontdekten we massaal dat ons eigen land en buurlanden ook veel te bieden hebben als het daarom gaat. Of hoeven we niet meer naar de zon, omdat de zon naar ons toe komt zoals afgelopen maanden bleek?
  Het zijn allemaal vraagtekens die de scenario’s van EA in een ander daglicht stellen.

  Het Van Geel-advies
  In 2025 moet een nieuw Luchthavenbesluit in werking treden, waarin de verdere ontwikkeling van EA wordt vastgelegd. Het “Van Geel” advies (dat voorzag in vermindering van de geluidsbelasting met 30% in 2030) is daarvoor leidend, maar het is steeds meer de vraag of dat door alleen vlootvernieuwing gaat lukken.
  Moet dat advies door alle recente veranderingen niet worden aangepast, of aangescherpt? Is het niet beter in te zetten op krimp van de luchthaven, snelle beperking van de overlast, directe gezondheidswinst en verbetering van de leefbaarheid van de woonomgeving? Ook omdat de klimaatcrisis ons daartoe dwingt? Vooral de ontwikkeling van vliegtoerisme bepaalt de toekomst van EA en dus de uitvoering van het investeringsplan dat op stapel staat. Dat noopt tot nieuwe oriëntaties. Niet alleen EA denkt daarover na, ook de reisbranche beweegt zich in een andere richting, zij het erg voorzichtig. De milieubeweging is uitgesprokener in zijn opvatting. Zij vindt dat EA als “luchthaven voor vakantie- en pleziervluchten” een flinke stap terug moet doen.
  Ook BVM2 (Beraad Vlieghinder Moet Minder) denkt dat krimp onontkoombaar is om de Van Geel reductie te halen en omdat het klimaat ons daartoe dwingt. Er ligt dus ook een puzzel op tafel voor het regionale en landsbestuur dat een aantal knopen over EA moet doorhakken. Voldoende explosieve gesprekstof voor het Knegseldebat van 15 oktober waar bovengenoemde partijen ingaan op de toekomst van EA als vakantieluchthaven. Op vakantie wil en mag iedereen, maar moet het niet anders met minder ongezond,  vervuilend en overlast gevend vliegen?   

  Namens BVM2

  Wim Scheffers Voorzitter

  Bernard Gerard Secretaris

  Knegselbijeenkomst BVM2 op 15 oktober 2022

  • Van 11.00 tot 13.00 uur
  • In De Leenhoef, Steenselseweg 8 A, 5511 AG Knegsel
  • De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk