Schipholwatch en MOB tegen uitstoot ZZS op Schiphol

  0
  762
  Uit Atmos Environ (1994). 2014 Oct; 95: 409–455.

  Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
  Straalmotoren stoten Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit. Dat is een, uit Europese regelgeving afkomstige, juridische categorie binnen de Wet Milieubeheer en, meer specifiek, binnen het Activiteitenbesluit. Bij dat soort stoffen moet men denken aan stoffen als benzeen, formaldehyde, PAK’s enz. Zie https://europadecentraal.nl/onderwerp/milieubeleid/chemische-stoffen/zeer-zorgwekkende-stoffen/ en https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/zeer-zorgwekkende-stoffen .

  Over de uitstoot van straalmotoren is op deze site al eerder geschreven onder https://bvm2.nl/vollenbroek-eist-grenzen-aan-benzeen-en-formaldehyde-in-uitstoot-schiphol/ en https://bvm2.nl/luchtvervuiling-rond-vliegvelden-en-synthetische-kerosine/ .

  In het Activiteitenbesluit wordt de Europese richtlijn mbt ZZS omgezet in Nederlandse wetgeving. Voor deze ZZS-stoffen bestaat een officiële minimalisatieverplichting binnen ‘inrichtingen’. Het begrip ‘inrichting’ is een formele term uit de Wet Milieubeheer. Een vliegveld voldoet aan de definitie van een inrichting.

  BVM2 heeft het minimalisatie-argument gebruikt in de zienswijze op de NRD voor het nieuwe Luchthavenbesluit, zie https://bvm2.nl/bvm2-dient-zienswijze-in-op-notitie-reikwijdte-en-detailniveau-nrd-nieuwe-luchthavenbesluit/ .

  Als de nieuwe Omgevingswet ingaat (wat nog even duurt en ook nog niet helemaal zeker is) vervalt het Activiteitenbesluit in ruil voor een andere opzet. Maar omdat de NRD-procedure start in de bestaande wetgeving, speelt dit gegeven nog niet mee.

  Schipholwatch en Vollenbroek
  Schipholwatch is, samen met MOB-voorzitter Vollenbroek, in de slag om deze minimalisatieverplichting in te brengen in hun strijd tegen Schiphol. Ze taxeren de hoeveelheid ZZS, die op Schiphol jaarlijks wordt uitgestoten, op 280 ton (280.000kg). Zie https://schipholwatch.nl/2022/05/09/minister-liegt-over-kankerverwekkende-uitstoot-luchtvaart/ en voorafgaande berichten. Schipholwatch en MOB eisen handhaving van de minimalisatieplicht.
  Reken ermee dat vergelijkbare emissies op Eindhoven Airport (dus exclusief het militaire verkeer) ongeveer 15* zo laag liggen, dus tegen de 20 ton per jaar.

  De minister en de Inspectie ILT zijn het niet met Schipholwatch en MOB eens (en dus ook niet met de BVM2-inbreng op dit punt, maar daarop is nog niet gereageerd).

  Het ontstaan van roet uit aromatische voorloper-moleculen (waaronder benzeen) (Starik)

  Het standpunt van Harbers en wat daar raar aan is
  Minister Harbers vindt dat het bericht ‘inrichting’ (en dus de minimalisatieplicht) alleen op zijn plaats waar het gaat om de grondoperaties, dus op een vliegveld in bedrijf als je de vliegtuigen wegdenkt (en dan gaat de gemeente erover).
  Harbers ziet vliegtuigen hier als individuele entiteiten, zoiets als een auto op de snelweg. De A2 is inderdaad geen ‘inrichting’, maar op auto’s zijn wel andere nationale en Europese bepalingen van kracht, zoals steeds strengere emissie-eisen aan motoren en brandstoffen. En ze worden steeds vaker elektrisch.
  Harbers verwijst, waar het om ZZS gaat, naar de Luchtvaartwet (maar daar staat niks in over dit onderwerp). Daarmee valt hij in praktijk terug op de basale bottomline, de regelgeving van de ICAO en de IATA, die slap is en verouderd is. Omwonenden mogen dus van Harbers straffeloos overgoten worden met kankerverwekkende formaldehyde.
  De ICAO-regelgeving is gemakkelijk toegankelijk (zonder te betalen) op https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home/specialists/regulations-and-guidelines/legislation-and-directives/anhaenge-zur-konvention-der-internationalen-zivilluftfahrtorgani.html . Je moet Annex 16 hebben, Volume ii (2017). De ICAO kent het begrip ‘ZZS’ niet en biedt ook geen categorie waarin bijvoorbeeld formaldehyde past.

  Merkwaardig genoeg zondigt Harbers tegen zijn eigen principe waar hij onlangs emissiecijfers voor stikstofoxides vrij gaf, waarop Schiphol, na Tata Steel, op de tweede plaats staat. Zie https://bvm2.nl/eindhoven-airport-47ste-op-de-lijst-van-stikstofoxide-lozers/ . Daar wordt een vliegveld, plus de daarop opererende vliegtuigen, ineens wel als collectieve bron van emissies gepresenteerd.
  De cijfers zijn afkomstig uit de Nationale Emissie Registratie, waar de luchthaven Schiphol NV toch echt als totaal-entiteit behandeld wordt, inclusief het vliegverkeer tot 1000m. Zie bijgevoegd overzicht, de link http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/grafieken/GrafiekenTop10.aspx?id=3  en bijgevoegde als voorbeeld bedoelde tekst

  Diverse bronnen van stikstofoxiden door de jaren heen.

  Verder hetzelfde schema voor formaldehyde, waar inmiddels Schiphol de grootste bron van Nederland is met 45 ton in 2019, en als enige stijgend. Vergeet het maar dat dat alleen maar uit de grondoperaties komt.
  Kortom, ook de Nederlandse overheid beschouwt de NV Schiphol als een collectieve entiteit, waar het om de emissie gaat.

  Diverse bronnen van formaldehyde door de jaren heen.

  Even een intermezzootje voor wie inmiddels door de bomen het bos niet meer ziet.

  • Je hebt emissie, dus dat een vervuilende stof vrijkomt. Dat is een oorzaak en heet luchtvervuiling. Dit verhaal gaat over emissies en wie wat mee wil laten tellen. Voor emissies gelden industriële emissiegrenzen (voor PAK’s bijvoorbeeld 0,05 mg/Nm3, iemand zou eens moeten kijken of een uitlaat van een straalmotor onder die emissiegrens van 0,05 mg/Nm3 blijft), de National Emission Ceiling (voor alles in Nederland samen) en voor ZZS dus het minimalisatiebeginsel.
  • Je hebt een immissie. Dat is een gevolg en heet luchtkwaliteit. Dat is dat de geëmitteerde stoffen zich mengen met de atmosfeer en daar concentraties opbouwen. Daar geldt tot nu toe het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), onderdeel van de Wet Milieubeheer, waarvan de belangrijkste bepalingen er op neer komen dat jaargemiddelde concentraties van bepaalde, met name genoemde stoffen, een bepaald plafond niet mogen overschrijden. Daaronder enkele ZZS-stoffen zoals benzeen (moet < 5µgr/m3zijn) en benzo(a)pyreen (moet <1ng/m3 zijn). Zie https://www.clo.nl/indicatoren/nl0478-benzoapyreen?ond=20888 . Deze norm is erg streng, wordt gemiddeld gehaald maar dat hoeft lokaal niet het geval te zijn.
  • Je hebt depositie. Dat is dat geëmitteerde stoffen op of in de grond komen. Dat is in praktijk met name, vanwege de Natura2000-wetgeving, met name voor stikstofverbindingen van belang. Een vliegveld moet een natuurvergunning hebben.
  Benzo(a)pyreen

  Ook de immissie- en depositiebepalingen gelden voor het vliegveld als totaliteit. Als bijvoorbeeld Eindhoven Airport een nieuw Luchthavenbesluit wil, moet in de omgeving aan het NSL voldaan zijn van alle activiteiten als geheel (die worden in het MER omstandig beschreven).
  Zo ook de stikstofdepositiebepalingen. Als die alleen voor de niet-vliegactiviteiten van Eindhoven Airport (of Schiphol) gerekend zouden worden, was het probleem snel opgelost.

  Ook de Luchtvaartnota, die het kabinet graag aangenomen zou zien, maar die nog niet behandeld is, stelt dat vliegvelden gewoon onder de Wet Milieubeheer moeten vallen.

  Kortom, Harbers probeert een merkwaardige stunt. Wat het juridisch waard is, moeten MOB en Vollenbroek maar bekijken, maar het lijkt erop dat Harbers zeer opportunistisch omgaan met de systematiek van de luchtkwaliteit-regelgeving.