Permanente Overleg Structuur (POS)

Permanente overlegstructuur: hoe staat het er voor?
Een van de speerpunten uit het advies van Pieter van Geel was het vormen van één Permanente Overleg Structuur (POS) voor overleg, dialoog, kennisdeling en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen Eindhoven Airport en haar “Omgeving”. Het tussenrapport wat de kwartiermakers voor het vormen van deze POS hadden uitgebracht heeft breed commentaar gekregen, vooral op de volgende onderdelen:

  • Het voortzetten van de huidige stuurgroep naast en / of boven de nieuwe POS
  • Het handhaven van de huidige COVM naast en buiten de nieuwe POS
  • Het “omgevingshuis” als voorgestelde naam voor de nieuwe POS

Van tussenrapport naar eindrapport
Inmiddels hebben de kwartiermakers hun concept eindrapport voor deze POS uitgebracht, en wij complimenteren hen met de wijze waarop zij veel van het commentaar op het tussenrapport hebben verwerkt.Het COVM wordt nu geïntegreerd in de POS, als een afzonderlijke overlegkamer. Die wordt belast met de uitvoering van de wettelijke taken van het COVM, waarbij de voorzitter van de POS in een personele unie ook als voorzitter van het de COVM zal functioneren. Er wordt voorgesteld om een afzonderlijke secretaris voor het COVM te handhaven. Wij zien de noodzaak daarvan niet in, eerder het tegenovergestelde. Wij pleiten ervoor om ook die functie in een personele unie met de secretaris van de POS samen te voegen waardoor afstemming en uitvoering van alle taken veel eenvoudiger wordt. 

Uitbrengen advies
Duidelijk is nu aangegeven dat de POS als enige advies uitbrengt aan het “bevoegd gezag”, Wij hebben er op aangedrongen om daarbij te spreken van het “wettelijk bevoegd gezag”, om misverstanden te vermijden over wie dat kan zijn. Ook pleiten wij er sterk voor om dergelijke adviezen te allen tijde navolgbaar en transparant te maken: “met een onderbouwde en navolgbare argumentatie, gewogen vanuit de onderliggende standpunten van de aan de brede overlegtafel deelnemende partijen”. 

Nieuwe naamgeving…Als naam voor de nieuwe POS wordt nu voorgesteld: OLE (Overleg Luchthaven Eindhoven). De nieuwe naam is helder, niet popie jopie, compact en is duidelijk in zijn referentie naar Eindhoven Airport. Luchthaven is beter dan Airport omdat dat zowel de militaire als de burger functie omvat. Enige kritiekpunt is dat de afkorting OLE qua uitspraak niet eenduidig is. Waar komt de klemtoon: Oléé of Oluh? DAAROM HET VOORSTEL OM ER HET LEO VAN TE MAKEN. Is altijd eenduidig in uitspraak en heeft dezelfde inhoud: Luchthaven Eindhoven Overleg.