Ryanair: als gegeven gegeven is, is teruggegeven teruggegeven

0
Ryanair heeft zijn hand overspeeld en heeft alles en iedereen zodanig richting het putje gemanoevreerd, dat Ryanair zelf in de afvoer is blijven steken. Daardoor heeft Ryanair op een aantal vliegvelden zijn bedrijfsactiviteiten verminderd of gestopt, waaronder op Eindhoven. Verminderd in de zin dat er geen vliegtuigen meer overnachten. Dit gaat...

Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport

0
  Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject was een analysefase, die inmiddels...

Wel plussen, niet minnen van Eindhoven Airport

0
Op 3 september 2018 publiceerde de Stuurgroep Eindhoven Airport vijf themarapporten (en later nog een paar). Die themarapporten kan men vinden op http://samenopdehoogte.nl/over-ons/nieuws . In deze kolommen is er al veel over sommige van die themarapporten gezegd, maar nog niet over het themarapport Economische Spin-off . BOW-voorzitter en BVM2-bestuurslid Klaas Kopinga is...

Geluid en de groeiscenario’s van Eindhoven Airport

0
Op 03 sept 2018 werden er vijf rapporten naar buiten gebracht om de gevolgen van vier scenario’s voor de toekomst van Eindhoven Airport in kaart te brengen. Deze werden vrij gegeven door de Stuurgroep, waarin de gemeente Eindhoven en de randgemeenten, de provincie, Eindhoven Airport, en de ministeries van...

EenVandaag over het stikstofrapport rond Eindhoven Airport

0
EenVandaag zond op 20 september 2018 een uitzending uit over het stikstofrapport van Haskoning over het vliegveld, waar eigenlijk in stond dat de situatie op sommige Natura2000 - gebieden zo slecht was, dat er geen vlucht meer bij kon op Eindhoven Airport. Dat rapport was er eerst wel en toen...

Stikstof-problematiek blokkeert groei vliegveld

0
De Programmatische Aanpak Stikstof De top van de Nederlandse natuurgebieden wordt beschermd door de Europese Natura-2000 richtlijn. Nederland heeft die wet geïmplementeerd door ruim 160 van die gebieden aan te wijzen en de bescherming onder te brengen in de Wet natuurbescherming. Die gebieden staan soms zwaar onder de druk. Zeker in...

SP stelt vragen over de-icing van vliegtuigen op Ehv Airport – update na antwoord

0
De Socialistische Partij (SP) heeft bij monde van woordvoerder Jannie Visscher politieke vragen aan het College van B&W gesteld. Deze volgen op eerdere technische vragen die die meer op de wetenschappelijke achtergronden in gingen. Deze technische vragen zijn te vinden op Milieuvoorzieningen tegen de-icing vloeistof op Eindhoven Airport ontbraken volledig...

Emissies van Eindhoven Airport in kaart gebracht

0
Groei, meer groei en nog meer groei In de aanloop naar de nieuwe toekomst van Eindhoven Airport vanaf 01 jan 2020, heeft de minister in haar oneindige wijsheid besloten om virtueel de klassieke groeimethodiek op Eindhoven Airport los te laten. Dit orienterend, om tot een gezamenlijke feitenbasis te komen. BVM2 wilde...

Hernieuwbare kerosine: wat je er wel en niet van moet verwachten

0
Inleiding – twee doelen: klimaat en luchtvervuiling Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) zet in op synthetische kerosine in de verwachting dat die bij de verbranding veel minder luchtvervuiling met zich meebrengt. In elk geval is dat voor synthetische brandstof die uit aardgas gemaakt wordt aannemelijk (afbeelding linksboven). Maar die is...

Voorlopige verklaring van BVM2 over de ministeriele onderzoeken

0
Inleiding Op 31 december 2019 loopt de Medegebruiksvergunning van Eindhoven Airport af. Deze vergunning functioneert binnen het grotere kader van het Luchthavenbesluit en brengt daarop nadere inperkingen aan, o.a. waar het om de openingstijden en het aantal vliegbewegingen gaat (het getal van 43000 vliegbewegingen staat in de Medegebruiksvergunning). Het Luchthavenbesluit...