Open brief BVM2 aan PS over voorgestelde lening aan Eindhoven Airport (update dd 18 juli 2022)

  0
  224
  EhvA vanaf de Spottershill

  Eindhoven Airport wil voor 170 miljoen verbouwen aan het vliegveld. Daartoe zou de provincie moeten inspringen met een lening van €55 miljoen tegen 3%. De meningen hierover zijn sterk verdeeld en BVM2 is tegen.
  BVM2 heeft een Open Brief geschreven aan de leden van Provinciale Staten om deze lening niet te verstrekken, en om aan te dringen op een sterk afgeslankt plan.
  De Open Brief is hieronder afgedrukt. De brief is gedateerd op 09 juli 2022.


  Open brief

  Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant

  Geachte dames en heren

  Tijdens de themadag op 01 juli 2022 heeft u zich, vooralsnog in adviserende zin,  gebogen over een voorstel van GS om een lening van 55 miljoen à 3% te verstrekken voor bouwplannen van Eindhoven Airport die in totaal 170 miljoen kosten. Zowel binnen uw vergaderzaal als daarbuiten, bij pers en publiek, zijn de meningen sterk verdeeld.

  Allereerst vraagt men zich af waarom er  een dergelijk exorbitant bedrag wordt geïnvesteerd, terwijl de luchtvaart in Nederland op zijn minst een uiterst onzekere toekomst heeft.

  • De stikstofproblematiek is gigantisch en ook de luchtvaart zal een fors aandeel in de oplossing daarvan moeten leveren, de boeren staan niet voor niets op de stoep.
  • Een natuurvergunning is er nog steeds niet, en het is zeer de vraag of die er wel kan komen voor de huidige omvang van het vliegbedrijf.  
  • De afgesproken geluidsreductie volgens het advies-Van Geel lijkt  met alleen vlootvernieuwing niet gehaald  te worden en zal dan verder door vermindering van de vliegintensiteit moeten worden ingevuld.
  • De (op zich niet onverdienstelijke) verduurzamings-plannen van Eindhoven Airport zullen mogelijk vast lopen op een tekort aan synthetische brandstof.
  • Ook de nieuwe luchtkwaliteitsrichtlijnen van de WHO en de Zeer Zorgwekkende Stoffen-problematiek in het Activiteitenbesluit helpen niet echt mee.

  Kortom, het zou best wel eens kunnen dat er straks op Eindhoven Airport substantieel minder gevlogen kan of moet worden. Dat zou geen ramp zijn, want op bijvoorbeeld 30.000 vliegbewegingen (nu ca. 41.000)  zou Eindhoven Airport prima kunnen draaien en het zou voor de kwaliteit van de leefomgeving  en woningbouwmogelijkheden  een slok op een borrel schelen. Het is  op zijn minst discutabel of een dergelijke investering binnen al deze onzekerheden nu wel verstandig is. En hoe prijzenswaardig het steven naar een betere kwaliteit van dienstverlening door Eindhoven Airport op zich ook is, het risico is zeker aanwezig dat een dergelijke investeringsomvang in de toekomst zal dwingen tot groei of mindere krimp, omdat de rentabiliteit daarvan dat dan vereist.

  Economisch maakt het voor de regio weinig uit. Anders dan sommigen u willen doen geloven, is Eindhoven Airport voor de Brainportregio van ondergeschikt belang. Het overgrote deel van de vliegbewegingen betreffen zuiver vakantieverkeer en pretvluchten, zakelijk verkeer is marginaal. Ondanks dat ze al decennia naast Eindhoven Airport liggen, functioneren de bedrijventerreinen Eindhoven Airport en Flight Forum matig. De reden is eenvoudig: de luchtvaartgebondenheid is ‘beperkt’ (zoals aangegeven in de Gebiedsvisie Eindhoven Airport District).

  Als men de vakantie- en pretreizigers wegdenkt (het overgrote deel van de reizigers) en de Oost-Europese arbeiders die begrijpelijkerwijs af en toe op en neer naar huis willen, dan blijft er niet veel over. Een ombuiging naar een luchthaven die meer dienstbaar is aan de regio (volgens Van Geel) vraagt geen investering van de voorgestelde  omvang. De huidige uitstraling van het vliegveld is daarvoor goed genoeg en de  klanttevredenheid is voldoende, zeker na de herinrichting van het voorterrein met parkeergarage en de nieuwe  loopoverkapping.

  Misschien nog belangrijker dan het voorgaande is de vraag waarom de Provincie als financier van een dergelijke investering wil optreden. Het is geen overheidstaak om als financier van een privaat bedrijf op te treden, ook al is de overheid in allerlei gedaanten daarvan voor meer dan 95% aandeelhouder. En zeker niet als dat niet tegen marktconforme condities plaatsvindt, waarbij zelfs de vraag kan worden gesteld of hier niet sprake is van ongeoorloofde staatssteun. In feite subsidieert de ene overheid via de lage rente zichzelf en de andere overheidsaandeelhouders. Overheidsmiddelen zijn hiervoor niet bedoeld, en zeker met de overmatig ruime eigen vermogenspositie van Eindhoven Airport (als gevolg van het jarenlang niet uitkeren van dividend)  is een gewone marktfinanciering de aangewezen weg.

  BVM2 adviseert de leden van Provinciale Staten om allereerst niet in te stemmen met de voorgestelde lening, en om vervolgens de directie van het vliegveld uit te nodigen een sterk afgeslankt verbeterings- en investeringsplan in te dienen. Eindhoven Airport kan een heleboel investeringen zelf betalen en zo nodig voor het overige marktfinanciering verkrijgen.

  BVM2 wenst U veel wijsheid in uw afweging.

  Met vriendelijke groeten

  Wim Scheffers, voorzitter

  Bernard Gerard, secretaris

  Het Beraad Vlieghinder Moet MInder (BVM2) is een koepel van 31 wijk- en milieuorganisaties die de ontwikkelingen rond Eindhoven Airport al heel lang kritisch volgt.

  Update dd 18 juli 2022

  Een meerderheid van Privinciale Staten, bestaande uit VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks, is akkoord gegaan met de lening. De rest was tegen. Wel is er een aanvullende voorwaarde geformuleerd dat het geld pas gebrkt mag worden als de Natuurvergunning verleend is. Gedeputeerde Otters meent te weten dat dat vermoedelijk eind 2022 is,
  BVM2 vindt het resultaat, al met al, teleurstellend.