Onderzochte thema’s

Voor het advies van de proefcasus worden verschillende thema’s onderzocht en uitgewerkt. Voor ieder thema worden verschillende onderzoeksvragen uitgezocht. De afstemming en samenhang tussen de verschillende thema’s (“werkstromen”) worden geborgd door het Proefcasusteam onder leiding van de projectmanager.

Gezondheid en Klimaat
Het thema ‘Gezondheid en Klimaat’ gaat hoofdzakelijk over het beperken van hinder; klimaataspecten; luchtvervuiling; geluid en slaapverstoring. De centrale vraagstelling hierbij is: Welke maatregelen zijn realistisch gezien nodig om de gewenste ambitie te halen? Bijvoorbeeld: voldoen aan huidige wettelijke norm, 5 % of 10 % beneden de wettelijke norm.

Economie
Het thema ‘Economie’ heeft als doel om informatie op te leveren over de vraag: aan wat voor luchthaven is er behoefte, bezien vanuit de Brainport regio? Wat voor luchthaven past bij de economische structuur en het profiel van de regio? Welke bestemmingen passen daarbij en op welke wijze kan daarop gestuurd worden?

Omgevingskwaliteit
Het thema ‘Omgevingskwaliteit’ draait om het verkrijgen van informatie over de best mogelijke inpassing van de luchthaven in de omgeving en het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit. Maar ook op de optimalisatie van de ecologische footprint van de luchthaven en de wijze waarop de luchthaven iets terug kan doen voor de omgeving.

Governance en participatie
Het thema ‘Governance en Participatie’ geeft de informatie waarmee uiteindelijk een advies kan worden opgesteld voor de toekomstige wijze van overleg en besluitvorming rond Eindhoven Airport. Hoe kan de participatie na afronding van de proefcasus het beste worden vormgegeven en welke governance (bestuur en/of toezicht) past daarbij?

Van buiten naar binnen
Om tot een goed toekomstperspectief voor Eindhoven Airport te komen is het van belang om niet alleen vanuit het hier-en-nu te redeneren maar ook vooruit te kijken. Parallel aan de uitwerking van de thema’s maken we daarom ook gebruik van ‘backcasting’.

Backcasting is een methode om strategie te ontwikkelen door het benoemen van een gewenst toekomstbeeld. Van daaruit wordt terug geredeneerd om te bepalen welke acties nodig zijn om vanuit de huidige situatie daar te komen. Binnen de proefcasus is de centrale vraag: hoe ziet een duurzaam, innovatief Eindhoven Airport er in 2030 uit?