Minister, zie af van groeiverdienmodel!

  0
  698

  De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL), de bewones binnen de OmgevingsRaad Schiphol (ORS) en het Landelijk Burger Beraad Luchtvaart (LBBL), waar ook BVM2 bij aangesloten is, hebben een brief aan de minister van I&W gestuurd om af te zien van het ‘groeiverdienmodel’. Dat betekent dat geluidsruimte, die vrijkomt door technische vooruitgang, mag worden ingezet om meer te vliegen.
  Schiphol heeft een grote overcapaciteit en zonder overbodig verkeer zou Schiphol een even groot netwerk in de lucht kunnen houden met veel minder vliegbewegingen.

  De brief gaat grotendeels over Schiphol, maar er staat ook een passage in over Eindhoven (namelijk dat ‘Van Geel’ uitgevoerd moet worden.

  De slotpassage luidt:

  De voorwaarde in het model dat voor groei eerst hinder en uitstoot verminderd moeten worden is voortzetting van een oud adagium, namelijk dat milieuruimte voor groei gebruikt zou mogen worden. Toepassing daarvan heeft perverse effecten op een te groot Schiphol. Want dringend noodzakelijke verbeteringen in het milieu wor-den zo aan maatschappelijk onnodige volumegroei opgeofferd, zonder dat daar publieke baten tegenover staan. Er zijn minder schadelijke manieren om de sector voor innovatie-inspanningen te belonen.
  Wij verzoeken u dringend om af te zien van dit groeiverdienmodel, omdat het in alle opzichten in strijd is met de publieke belangen die u zelf centraal hebt gesteld als kaders voor de luchtvaart. Desgewenst kan het model door een minder schadelijke prikkel worden vervangen.
  Zonder groeiverdienmodel zullen alle haalbare reducties in hinder en uitstoot volledig aan de samenleving ten goede komen en door beperking van luchtverkeer versterkt worden, zonder de economie enige schade te berok-kenen. Dat is dan ook hard nodig voor de kwaliteit van leven.
  Onder een strakke overheidsregie kan zonder onnodige luchtvaartgroei de inbreuk op de leefomgeving zoveel mogelijk verminderd worden en kunnen de CO2-emissies van een beperkte, niet groeiende luchtvaart tot vrijwel nihil gereduceerd worden in 2050 in plaats van 2070.
  Ongetwijfeld zal de Europese Commissie dit vroeg of laat van de EU-luchtvaart eisen. Zeker nu de EC geconsta-teerd heeft dat de opwarming door luchtvaart drie keer zo groot is als alleen door CO2. Het zou getuigen van een realistische politieke visie om in het luchtvaartbeleid voor de lange termijn van deze ontwikkelingen in de EU uit te gaan en dus afstand te nemen van een intussen tien jaar oud, achterhaald en falend Corsia van ICAO.