LBBL schrijft politieke partijen aan in kader verkiezingscampagne

  0
  567

  BVM2 is lid en medeoprichter van het Landelijk BurgerBeraad Luchtvaart (LBBL). Dat is een landelijk overlegorgaan van een aantal bewonersorganisaties rond vliegvelden.

  Het LBBL heeft een brief gestuurd aan de politieke partijen in Nederland met de vraag om in het programma, de congressen erover, en de eventuele regeringsonderhandelingen. De brief sluit aan op eerdere fundamentele kritiek van het LBBL op de Ontwerp-Luchtvaartnota (zie https://bvm2.nl/zienswijze-lbbl-en-bvm2-op-concept-luchtvaartnota/ ).
  Het faiiliet van de luchtvaart in zijn huidige opzet is extra scherp aangetoond door de Coronacrisis. Het is een permanente race tot the bottom, tot nadeel vna het personeel, met smalle marges, en als het tegenzit aangewezen op massale overheidssubsidies.
  Hieronder de concrete aanbevelingen.

  FNV-actie_ Grondpersoneel KLM

  Luchtverkeer en bestemmingen
  1. Stem het luchtverkeer van en naar Nederland af op de behoefte van de Nederlandse samenleving, waarbij Schiphol functioneert als nationale luchthaven met intercontinentale bestemmingen en de regionale luchthavens (Eindhoven en Rotterdam) voorzien in een deel van het verkeer tussen hun eigen regio en andere regio’s binnen Europa.
  2. Wees selectief in het bestemmingenpakket dat wordt aangeboden. Stel voorop het onderhouden van luchtverbindingen met bestemmingen die voor de Nederlandse samenleving en economie van essentieel belang zijn.
  3. Beperk het goedkope massatoerisme door de lucht en beperk het aantal overstappende passagiers op Schiphol.

  Prijsbeleid
  4. Pas bij de luchtvaartsector dezelfde fiscale maatstaven toe als bij andere commerciële ondernemin-gen gelden (inclusief het ETS).

  Volksgezondheid
  5. Zet in het belang van de bescherming van de volksgezondheid (terugdringen ernstige geluidhinder en slaapverstoring) een geluidssystematiek op die beter correspondeert met de werkelijk ervaren hin-der. Zorg voor een onafhankelijke handhaving van de betreffende regels en normen.
  6. Dring vervuilende en klimaat-belastende emissies van het vliegverkeer verder terug. Voer een veilige normering in voor roet en ultrafijn stof. Ook vliegvelden moeten aan de stikstofwetgeving voldoen.

  Klimaat
  7. Ook de luchtvaartsector moet zich richten op tijdige realisatie van de doelstellingen van het Klimaat-akkoord van Parijs.

  Regionale luchthavens
  8. Voorkom de opening van Lelystad Airport voor commercieel vliegverkeer. Overweeg de sluiting van Groningen Airport Eelde en beperk het luchtverkeer op Maastricht Aachen Airport.
  9. Voer het Van Geel-advies over Eindhoven Airport onverkort uit, met als referentie de bepalingen van het Luchthavenbesluit 2014.

  Burgerparticipatie
  10. Zorg dat georganiseerde burgers structureel zijn betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het luchtvaartbeleid.

  Reizen binnen Europa
  11. Ontwikkel comfortabele, vlotte en in prijs voordelige alternatieven voor vliegverkeer binnen Europa.

  De volledige tekst (brief aan Groen Links dient als voorbeeld) is te vinden op

  (Schiphol – Fyodor Borisov via Wikipedia)