LBBL over de nog te verschijnen Luchtvaartnota:

  0
  688

  Het Landelijk BurgerBeraad Luchtvaart (LBBL) , de koepel waaraan ook BVM2 mee doet, heeft als voorschot op de binnenkort te verwachten Luchtvaartnota 2020-2050 alvast positie ingenomen welke kant het opmoet.
  Het persbericht, waarin dit standpunt is neergelegd, is hieronder afgedrukt.


  Gezondheid en klimaat eisen drastische vermindering vliegverkeer

  Al jaren worden de schadelijke effecten van het spotgoedkope en sterk gegroeide vliegverkeer afgewenteld op de gezondheid van omwonenden van vliegvelden. Maar er is meer: als we in Nederland, Europa en de wereld op deze weg doorgaan krijgen onze kinderen in de komende decennia met rampzalige gevolgen van een gevaarlijke, wereldwijde klimaatverandering te maken, waaraan het vliegverkeer naar verhouding steeds meer bijdraagt.

  Daarom eisen de organisaties van omwonenden van luchthavens dat de geluidhinder en de luchtverontreiniging door het vliegverkeer fors daalt en de klimaatbelasting door het vliegverkeer binnen tien jaar wordt gehalveerd.

  De organisaties van omwonenden willen dat het Kabinet en de Tweede Kamer hiervoor in de nieuwe lucht-vaartnota een heldere koers uitzet en daaraan een maatregelenpakket en een investeringsprogramma koppelt waarmee de komende jaren de vereiste stappen worden gezet opdat de belasting van zowel het leefmilieu als het klimaat in hoog tempo daalt.

  Hieronder een aantal punten die in onze ogen de kern moeten vormen van het nieuwe beleid.

  1. Vertrekpunt voor de Luchtvaartnota 2020-2050 moet zijn een gezond en veilig leefmilieu en een veilig klimaat. De spotgoedkope en daardoor sterk gegroeide luchtvaart richt grote schade aan. Daar moeten we zo snel mogelijk van af.
  2. Als uitvloeisel van het Parijse klimaatakkoord (2015) moet de CO2-emissie van de luchtvaart snel afnemen tot 0 in 2050. Dit moet maatgevend zijn in het luchtvaartbeleid.
  3. Gelijktijdig moeten ook de toxische emissies als stikstof- en zwaveloxides, (ultra)fijnstof, roet en vluchtige organische stoffen teruggedrongen worden. Luchthavens moeten een natuurvergunning hebben en ook anderszins behandeld worden als andere bedrijven.
  4. Geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer moeten naar maatschappelijk aanvaardbare en vanuit volksgezondheid veilige niveaus. Alle luchthavens moeten ’s nachts dicht (van 23 tot 7 uur). Veiligheid geldt ook op de grond: de contouren van het plaatsgebonden risico moeten teruggedron-gen worden, oftewel: niet vliegen over dichtbevolkt gebied.
  5. Veel minder en selectiever vliegen is onontkoombaar en geen ramp, want reizen hoeft lang niet altijd met hoogst mogelijke snelheid. De regering moet samen met omringende landen en de spoorsector in hoog tempo een uitgebreid netwerk van comfortabele en betaalbare Europese trein- en busverbindingen realiseren.
  6. Vliegen binnen Europa en intercontinentaal blijft mogelijk, maar in de prijs van een vliegticket moeten alle maatschappelijke en milieukosten worden opgenomen. De belastingvoordelen op vliegtickets en brandstoffen vervallen en er is en een CO2-belasting op kerosine noodzakelijk. Een combinatie van prijs- en milieubeleid zorgen voor snel uitfaseren van schadelijke, niet duurzaam geproduceerde vliegtuigbrandstoffen.
  7. We bevelen de invoering van Arjen Lubachs ‘treinbonus’ aan, in Nederland en in Europa. Zijn voorstel houdt fondsvorming in voor investeringen in opwaardering en uitbreiding van internationale spoorverbindingen door middel van een toeslag van € 60 op elk vliegticket.

  Zodra de Ontwerp-Luchtvaartnota verschijnt komen we uiteraard met onze eerste reactie daarop en beginnen we aan het opstellen van een zienswijze. Een en ander is te volgen via onze website lbbl.nl.


  Bank NL03 TRIO 0379 6875 69                                                       KvK 74561855