LBBL brengt vierde Nieuwsbrief uit – passage over Eindhoven Airport

  0
  765

  Het Landelijk Bewoners Beraad Luchtvaart LBBL (waarin ook ons BVM2 vertegenwoordigd is) heeft de vierde Nieuwsbrief uitgebracht. Deze is te vinden op Nieuwsbrief 4 over Eindhoven .

  De Nieuwsbrief gaat over alle Nederlandse luchthavens van nationaal belang. Het loont om daar even naar te kijken, bijvoorbeeld over het advies dat Van Geel rond Schiphol heeft uitgebracht.

  Hieronder de passage uit de Nieuwsbrief over Eindhoven.


  EhvA vanaf de Spottershill

  Ontwikkelingsrichting van Eindhoven Airport 

  Verleden en toekomst van Eindhoven Airport
  Het militaire vliegveld Eindhoven wordt mede gebruikt door de civiele luchtvaartonderneming Eindhoven Airport, een zelfstandige dochter van de Schiphol Groep. Inmiddels heeft het civiele verkeer, met momenteel 41500 vliegbewegingen per jaar, het militaire verkeer getalsmatig ver overvleugeld.
  De snelle groei komt vooral van een sterke toename van het low budget-verkeer, die mede het gevolg is van de uitplaatsing van 25.000 vliegbewegingen vanaf Schiphol.

  De groeistuip heeft geleid tot een sterke toename van geluidshinder en slaapverstoring in  de omgeving. Een grote oppervlakte is daardoor onbruikbaar geworden voor nieuwe woningbouw. Ook levert het vliegveld een negatieve bijdrage aan de zeer matige luchtkwaliteit in de regio.
  Het low budget-verkeer betreft voor het overgrote deel uitgaand toerisme. Per saldo leidt dat tot fors koopkrachtverlies ten nadele van de toeristische sector in de regio.

  De regio zuidoost-Brabant heeft een internationaal georiënteerde economie, die mede gedragen wordt door veel buitenlandse arbeid. Dat vraagt om goede internationale verbindingen per bus, trein of vliegtuig. Maar omdat het vliegveld vooral bulktoerisme verzorgt, verzorgt het de verplaatsingsbehoefte in de regio slecht. Het vliegveld heeft altijd met de rug naar de regionale samenleving gestaan.

  Per saldo is het economisch nut van Eindhoven Airport voor de regio momenteel eerder negatief dan positief.

  BVM2 vindt dat de balans verbeterd moet worden. De nadelen moeten worden verkleind en het vliegveld moet meer ten dienste van de regio staan.

  Wat moet er in de komende tien jaar gebeuren?
  Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) heeft (voor het civiele vliegen) in  2018 en 2019 het Proefcasusproject doorlopen (ook wel aangeduid als de commissie-Van Geel). De belangrijkste punten uit het eindadvies:

  • Begrens het aantal vliegbewegingen tot 41500 in 2020 en 2021
  • Beëindig geplande landingen na 23.00 uur
  • De geluidscontour moet in 2030 30% kleiner zijn dan in 2020.
  • Leg een regionaal meetnet aan voor luchtkwaliteit en geluid
  • Er wordt, ook via financiele prikkels, ingezet op technische vernieuwing van de luchtvloot
  • De GGD houdt elke drie a vier jaar een belevingsonderzoek
  • In 2023 is 5% van de op Eindhoven getankte brandstof synthetisch, en in 2030 14% of meer. De CO2 die dan nog overblijft vanuit de op Eindhoven getankte brandstof wordt vanaf 2022 volledig gecompenseerd. Er komt daartoe een Eindhovense opslag op de ticketprijs van €1 .
  • Stimuleer op afstanden onder de 700km de trein
  • Verken andere mogelijkheden om de hinder te beperken, o.a. door volledige elektrificatie van de grondoperaties
  • Sluit meer aan bij de economische behoeften van de regio
  • Richt een Permanente Structuur op met een onafhankelijke voorzitter en secretariaat, waarin beslissingen rond het vliegveld met de omgeving besproken worden

  Voor BVM2 is de volledige uitvoering van het advies-Van Geel in 2030 het minimum van wat aanvaardbaar is. Buiten het advies-Van Geel wil BVM2 ook nog het aanvangstijdstip van het vliegen op zon- en feestdagen verlaten naar 08.00 uur.

  KDC10 boven Boxtel

  Wat betreft het militaire verkeer wil BVM2 dat noodzakelijke operaties met een minimum aan hinder worden uitgevoerd, mede doordat de militaire luchtvloot moderniseert.

  Tot nu toe heeft het kabinet het advies-Van Geel slechts in zeer beperkte mate overgenomen. BVM2 wil dat de andere eisen alsnog in de Luchtvaartnota 2020-2050 worden afgedekt, en dat voor de periode na 2030 verdere verbetering in zicht is.

  De drie belangrijkste punten in de Luchtvaartnota 2020-2050

  Voor BVM2 is tot 2030 het advies-Van Geel als minimum leidend. Op de langere termijn ziet BVM2 als belangrijkste prioriteiten:

  • Definieer Eindhoven Airport als een luchthaven, die zich vooral beperkt tot de economische doelen van de regio zuidoost-Brabant
  • Richt de klimaatimpact in 2050 door op Eindhoven gestarte vliegtuigen op (bijna) nul
  • Verdere krimp van de oppervlakte binnen de relevante geluidscontour dan met de 30% in het advies-Van Geel.

  Bernard Gerard, januari 2020