Het Coalitieakkoord en het vliegen

  0
  800

  Het nieuwe coalitieakkoord bevat geen aparte passages over vliegbasis Eindhoven. Defensie als geheel krijgt er voor o.a. modernisering, achterstallig onderhoud en arbeidsvoorwaarden drie miljard structureel bij. Onduidelijk is wat daarvan voor de buitenwereld  van Vliegbasis Eindhoven merkbaar zal zijn.

  Ook bevat het akkoord geen expliciete passage over Eindhoven Airport. Die zijn er wel over Schiphol en Lelystad.

  Hieronder geselecteerd de uitspraken op luchtvaartgebied of daaraan direct gerelateerde gebieden..

  Onder ‘Mobiliteit, luchtvaart en scheepvaart’:

  • Daarnaast zetten we in op het verder verduurzamen van vliegtuigbrandstoffen. Om de lucht- en scheepvaart te vergroenen, investeren we in de ontwikkeling en productie in Nederland van o.a. synthetische kerosine. Nederland kan daarin een voorloper zijn.
  • We ondersteunen de voorstellen van de Europese Commissie voor een belasting op kerosine op EU-niveau. Eveneens ondersteunen we de voorstellen over de vergroening van de scheepvaart. De Nederlandse inzet is daarbij om weglekeffecten zoveel mogelijk te voorkomen.
  • We zetten de voorstellen voor verduurzaming uit de Luchtvaartnota 2020-2050 “Verantwoord vliegen naar 2050” (2020) door, waaronder emissie plafonds per luchthaven. We verhogen de vliegticketbelasting waarbij de opbrengst deels gebruikt wordt voor de verduurzaming van de luchtvaart en vermindering van leefomgevingseffecten.
  ICE-trein

  Onder ‘Infrastructuur’:

  • We gaan de uitstoot in de mobiliteitssector fors omlaag brengen. In deze sector is de uitstoot sinds 1990 het minste afgenomen. Inclusief luchtvaart en scheepvaart is deze zelfs toegenomen. De uitstoot terugdringen is nodig om de klimaatdoelen te kunnen halen, maar ook om de luchtkwaliteit te verbeteren.
  • We zetten in op betere internationale (nacht) treinverbindingen die aansluiten op HSL-knooppunten over de grens, zodat Nederland duurzaam verbonden is. We betrekken Europese fondsen bij onze investeringen om betere grensoverschrijdende verbindingen te creëren.
  • Door de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol is Nederland via de lucht uitstekend verbonden met de rest van de wereld. Schiphol zorgt direct en indirect ook voor veel werkgelegenheid. Mede door Schiphol is Nederland een interessante vestigingsplaats voor internationaal opererende bedrijven. Die sterke hub functie willen we behouden.
  • Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur. Er spelen rond de luchthaven diverse uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw. Dit vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hub functie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven. Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvlieg routes in ogenschouw nemen.
  • Ook de luchtvaart moet een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-emissies. We ontmoedigen het vliegen over korte afstanden, hetgeen leidt tot een daling van de CO2-emissies naast de emissiereducties die voortkomen uit het ‘Fit For 55’-beleidspakket.
  • Europese afspraken over het rechtvaardig belasten van de luchtvaart worden actief ondersteund. Het gelijke speelveld binnen de EU en van de EU ten opzichte van derde landen staat hierbij centraal. We willen dat in Europa vervoer per trein zo snel mogelijk, zowel qua tijd als qua kosten, een goed alternatief wordt voor vliegen.
  • Op nationaal niveau verplichten we tot het bijmengen van bio-kerosine en stimuleren we de productie van synthetische kerosine.

  Over ‘stikstof’:

  • We versnellen de doelstellingen in de wet stikstofreductie en natuurverbetering van 2035 naar 2030, waarmee dit in lijn komt met het advies van het adviescollege Stikstofproblematiek (commissie-Remkes), waarbij alle sectoren hun evenredige stikstofbijdrage leveren. Ook in Europees verband zet het kabinet zich in voor stikstofreductie.
  • Om op verantwoorde wijze stikstofruimte uit te geven, werken we met goed onderbouwde kaders en eisen aan vergunningverlening. De integrale aanpak biedt op afzienbare termijn de basis voor ruimere vergunningverlening. Daarin zitten onzekerheden, gezien de grootte en de duur van de transitie. Mocht dit leiden tot onbedoelde effecten dan zal het kabinet deze effecten wegnemen met bestaand instrumentarium en waar nodig nieuw instrumentarium ontwikkelen.

  Commentaar, voor zover op Eindhoven:

  Voor wie de discussie over vliegen enerzijds en klimaat, luchtkwaliteit en stikstof anderzijds al  een tijd volgt, staat er weinig nieuws in het regeerakkoord. Veel komt uit de Luchtvaartnota die nu al een hele tijd op de plank ligt (want ‘controversieel’). Beide documenten beloven of suggereren veel, maar concretiseren weinig. Of de uitvoering van de wens ligt bij anderen, zoals een beter spoor naar Düsseldorf.
  Er geldt wat voor het hele regeerakkoord geldt: eerst zien, dan geloven.
  Interessant is ook wat er niet in het regeerakkoord staat. Er staat bijvoorbeeld niet wat in over zoiets als ‘het verdienen van de groei’, en bijvoorbeeld de besluitvorming over Schiphol en Lelystad wordt vooruit geschoven.

  Samenvattend: afwachten en ons werk als BVM2 goed blijven doen.

  Zie ook: Zienswijze LBBL en BVM2 op concept-Luchtvaartnota

  Zie ook: Luchtvervuiling rond vliegvelden en synthetische kerosine

  Zie ook: Stikstofprobleem ook in Eindhoven?

  Tankvliegtuig A330 Defensie