Geluidshinder

Voor de meeste mensen zijn geluidshinder en slaapverstoring de belangrijkste milieu-effecten van het vliegveld.
Om een zekere bescherming van de omwonenden op te bouwen, moet deze persoonlijke hinder op een of andere manier gekwantificeerd worden.

De geluidsbelasting rond militaire vliegvelden als dat van Eindhoven wordt gemeten in Ke (Kosteneenheden). De lange reeks deciBel(dB)-pieken wordt gemiddeld over een jaar, waarbij aan vliegbewegingen tussen 19 en 23 uur (de officiele avond) en tussen 23 en 07 uur (de officiele nacht) verzwaard worden meegerekend.
Voor alle andere geluidsbronnen geldt het EU-systeem van Lden en Lnight . Dat werkt vergelijkbaar, maar de details zijn anders.

Vliegbewegingen worden in een rekenmodel gestopt en dat rekent per hokje in een schaakbordpatroon op de landkaart uit wat de jaargemiddelde Ke over bijv. 2016 was. De hokjes met de uitkomst 35Ke worden met een vloeiende lijn, een ‘contour’  verbonden.
De oppervlakte binnen die contour mag op 1 jan 2020 11km2 zijn.
Dit is de enige beperking aan het geluid. Die staat in het Luchthavenbesluit.
De Wet Geluidshinder is dus niet van kracht.

Er staan negen geluidmeetstations van het vliegveld zelf en vier van de gemeente Best. De uitkomsten hebben geen wettelijke kracht.
De geluidmeetpalen van het vliegveld zijn te vinden op https://myneighbourhood.bksv.com/ein/ .
De geluidmeetpalen van Best zijn te vinden op http://www.sensornet.nl/project/best .

Geluidshinder is deels subjectief. Wat herrie is voor de een doet een ander niets.
Maar binnen grote groepen wordt herrie statistisch objectief. Ernstige hinder kan via het stress-hoge bloeddruksysteem tot hart- en vaataandoeningen leiden en zelfs tot overlijden. Na fijn stof is geluid de tweede milieugerelateerde doodsoorzaak. De meeste onderzoekers denken dat rond de 60dB Lden de medische effecten beginnen.
Op basis van oud onderzoek wordt aangenomen dat het aantal Ke-eenheden min 10 gelijk is aan het percentage ernstig gehinderden (25Ke geeft 15% ernstig gehinderden). Nieuwer belevingsonderzoek (bijv. van de GGD) geeft duidelijk hogere percentages per Ke.

Er is veel onderzoek gedaan naar het verband tussen vlieglawaai en ernstige hinder. Onderstaande figuur geeft een aantal onderzoeken weer:

Dosis-effectrelatie ernstige hinder-geluid

Villawijk in Best-Zuid zit nu ergens rond de 50 dB Lden .

BVM2 vindt dat de geluidshinder na 2020 niet verder mag toenemen en dat het aantal vliegbewegingen alleen maar verder mag groeien, als de vliegtuigen stiller worden en de helft van de winst aan de omgeving ten goede komt.

Zie verder:
Twee jaar geluid meten in Best-Zuid
Stille vliegtuigen vliegen al regulier op grote luchthavens (maar nog niet genoeg)
College van B&W in Best wil geluidsmeting tot 2020 voortzetten
De toename van geluidshinder rond vliegveld Eindhoven aan de Noordoost-kant
Plantenschermen Airport?
Metingen in Bergeijk
Slottoedeling moet afhankelijk worden van milieukenmerken
Hinderbeperkende maatregelen op vliegveld Eindhoven
Avond dorpsvereniging Oerle over het vliegveld