Geluidshinder

Voor de meeste mensen zijn geluidshinder en slaapverstoring de belangrijkste milieu-effecten van het vliegveld.
Om een zekere bescherming van de omwonenden op te bouwen, moet deze persoonlijke hinder op een of andere manier gekwantificeerd worden.

De geluidsbelasting rond militaire vliegvelden als dat van Eindhoven wordt gemeten in Ke (Kosteneenheden). De lange reeks deciBel(dB)-pieken wordt gemiddeld over een jaar, waarbij aan vliegbewegingen tussen 19 en 23 uur (de officiele avond) en tussen 23 en 07 uur (de officiele nacht) verzwaard worden meegerekend.
Voor alle andere geluidsbronnen geldt het EU-systeem van Lden en Lnight . Dat werkt vergelijkbaar, maar de details zijn anders.

Vliegbewegingen worden in een rekenmodel gestopt en dat rekent per hokje in een schaakbordpatroon op de landkaart uit wat de jaargemiddelde Ke over bijv. 2016 was. De hokjes met de uitkomst 35Ke worden met een vloeiende lijn, een ‘contour’  verbonden.
De oppervlakte binnen die contour mocht op 1 jan 2020 11km2 zijn (inclusief meteomarge). Inmiddels is dit dd 2024 gedaald tot bijna 9km2 (zonder meteomarge). De daling gaat erg langzaam.
Dit is de enige beperking aan het geluid. Die staat in het Luchthavenbesluit.
De oude Wet Geluidhinder en de nieuwe Omgevingswet zijn dus niet van kracht.

Er staan negen geluidmeetstations van het vliegveld zelf. De uitkomsten hebben geen wettelijke kracht en zijn ongeschikt om Ke- of Lden-eenheden te meten.
De geluidmeetpalen van het vliegveld zijn te vinden op https://myneighbourhood.bksv.com/ein/ .
Er wordt (dd 2024) gewerkt aan het vernieuwen van het net van geluidmeetstations.

Geluidshinder is deels subjectief. Wat herrie is voor de een doet een ander niets.
Maar binnen grote groepen wordt herrie een objectiet statistisch gegeven. Ernstige hinder kan via het stress-hoge bloeddruksysteem tot hart- en vaataandoeningen leiden en zelfs tot overlijden. Na fijn stof is geluid de tweede milieugerelateerde doodsoorzaak. De meeste onderzoekers denken dat rond de 60dB Lden de medische effecten beginnen.
Op basis van heel oud onderzoek wordt aangenomen dat het aantal Ke-eenheden min 10 gelijk is aan het percentage ernstig gehinderden (25Ke geeft 15% ernstig gehinderden). Nieuwere belevingsonderzoeken (bijv. van de GGD) geven duidelijk hogere percentages per Ke.

Er is veel onderzoek gedaan naar het verband tussen vlieglawaai en ernstige hinder. Onderstaande figuur geeft een aantal onderzoeken weer:

Dosis-effectrelatie ernstige hinder-geluid

Villawijk in Best-Zuid zat, toen het oude geluidmeetnet van de gemeente Best nog bestond, ergens rond de 50 dB Lden .

BVM2 vindt dat de geluidshinder na 2020 conform het advies-Van Geel moet afnemen. De oppervlakte binnen de 35Ke-contour moet in 2030 30% kleiner zijn dan in 2019 (zie ook bij het advies-Van Geel).
Er is een slepende discussie over wat dit precies betekent. BVM2 gaat voor de volledige uitvoering van die 30%.

Als de 30% minder geluidsoppervlakte inderdaad gehaald is in 2030 (wat nog moet blijken), ontstaat een nieuwe situatie. Het advies-Van Geel wil dat eventuele groei van het aantal vliegbewegingen dan toegestaan wordt, mits er verdere geluidswinst is en die gedeeld wordt.