Gebruik de Luchtruimherziening voor minder geluid en een beter milieu en klimaat!

  0
  1347

  BVM2 heeft een zienswijze ingediend over de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening . Via dat project streeft men met efficiëntere routes en procedures naar een herindeling van het luchtruim.
  De Luchtruimherziening kan zowel positief als negatief uitpakken, maar de voortekenen wijzen op vooral capaciteitsvergroting. Sowieso zijn de voordelen te groot ingeschat.

  Voor Brabant met zijn vijf militaire luchthavens is de herziening, hoe dan ook, van groot belang.

  Hieronder een persbericht van BVM2 over de zienswijze op de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening.
  Tot en met 25 februari 2021 kan iedereen zelf ook een zienswijze indienen.


  Gebruik de Luchtruimherziening voor minder geluid en een beter milieu en klimaat!

  Dat is de belangrijkste eis van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) in zijn recente zienswijze op de ‘Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening 2020’.

  De Luchtruimherziening is een langlopend project om het Nederlandse luchtruim beter in te delen. Efficiëntere routes en procedures kunnen er toe leiden dat het schoner en stiller in de lucht wordt, maar ook dat er in dezelfde ruimte en tijd meer vliegtuigen gepropt worden.
  BVM2 kiest dus voor de eerste optie.

  De voordelen worden te hoog ingeschat omdat de Luchtruimherziening een te hoog referentiescenario hanteert. De Voorkeursbeslissing doet alsof Lelystad al open is, Schiphol al gegroeid, alsof de Luchtvaartnota aangenomen is en De Peel al een operationele basis – zaken die nog lang niet vast staan.
  Bij een gelijkblijvend aantal vliegtuigen bespaart bijvoorbeeld de Luchtruimherziening naar alle waarschijnlijkheid brandstof (dus minder klimaatschade en fijn stof), maar niet zoveel als beweerd. Idem geluid.

  De herziening integreert het civiele en militaire luchtverkeer en heeft dan ook gevolgen voor Brabant met zijn vijf luchtmachtbases. Het beeld is gemengd.

  Enerzijds wordt er niet meer geoefend met nu F16’s en straks F-35’s (JSF). Anderzijds blijven die vliegtuigen wel gewoon in de regio gestationneerd, en passeren er, vanwege de vrijgekomen ruimte, meer civiele vliegtuigen op ruim 3 km hoogte. En de belangrijkste overlast, die van laagvliegende helikopters en rondjes rond de Welschapse kerk vliegende tankvliegtuigen, wordt ten onrechte niet benoemd.

  Enerzijds kan de omgeving van luchthavens (bij een gelijk blijvend aantal vliegtuigen) schoner en stiller worden door de vaste en optimaal gekromde in- en uitvliegbuizen (bijvoorbeeld de bocht bij Wintelre of bij Son in het weekend). Anderzijds ontstaat er meer overlast onder de nieuwe banen. BVM2 wil hiervoor mogelijkheden tot financiële compensatie.

  Speciale aandacht verdient het voornemen om de ‘naderingsluchtruimen’ van Eindhoven, Volkel en De Peel samen te voegen. Dat kan betekenen dat de uitvliegbuis van bijvoorbeeld de F35’s op plaatsen terecht komt waar men deze nu niet verwacht. De Voorkeursbeslissing is hier onduidelijk over en verwijst naar de latere Planfase.

  Tenslotte vindt BVM2 het vreemd dat er wel samenwerking is met Duitsland, maar niet met België. Nog steeds blokkeren de oefengebieden meteen over de grens het rechtdoor vliegen op lagere hoogtes. Dit maakt de handelingsvrijheid om optimaal routes te plannen kleiner. BVM2 wil hier aandacht voor.

  De  Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening 2020 is te vinden op www.luchtvaartindetoekomst.nl/herziening-luchtruim/documenten+herziening+luchtruim/default.aspx . Daar staat een pakket met de Voorkeursbeslissing, de bijbehorende PlanMER, een Passende Beoordeling (vanwege de Natura2000-gebieden), een achtergronddocument en fact sheets.

  Tot en met donderdag 25 februari kunnen er zienswijzen ingediend worden op de Luchtruimherziening op www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening/luchtruimherziening_/default.aspx .
  Nadere informatie bij Bernard, Gerard, bjmgerard@gmail.com .

  Voor een eerder bericht over dit onderwerp zie https://bvm2.nl/luchtruimherziening-voordelen-niet-opvreten-met-meer-vliegen/ en https://bvm2.nl/zienswijze-van-bvm2-en-van-anderen-over-luchtruimherziening-beantwoord/ .

  De zienswijze van BVM2 is hieronder bijgevoegd.

  Vliegpaden 2019 (met dank aan de BOW)

  Het Eindhovens Dagblad schreef op 24 februari een mooi artikel:

  ‘Herziening luchtruim moet sturen op rust’

  Er dreigen niet minder, maar méér vliegtuigen boven Zuidoost-Brabant te gaan vliegen. Dat vrezen belangenverenigingen uit de regio, nu er een ontwerp ligt voor het luchtruim van de nabije toekomst.

  ROB BURG R.BURG@ED.NL

  Door het Nederlands luchtruim slimmer in te delen, moet over enkele jaren efficiënter, stiller en schoner gevlogen kunnen gaan worden. Door hoger te vliegen ontstaat minder overlast op de grond. Maar ook komt door een slimmere indeling een verdere groei van het aantal vluchten binnen handbereik.

  Aan de ‘luchtruimherziening’ wordt momenteel druk gesleuteld. Een eerste procedurele stap is het recente gereedkomen van het eerste ontwerp voor dat opnieuw ingedeelde luchtruim. Volgens het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) is er in dit stuk echter sprake van een valse start.

  Proppen
  ,,In het ontwerp wordt de herziening simpelweg gebruikt om nog meer vliegtuigen in het luchtruim te kunnen proppen. Terwijl het uitgangspunt juist ‘meer rust’ zou moeten zijn”, zegt woordvoerder Bernard Gerard van BVM2, waarbij 33 organisaties in Zuidoost-Brabant zijn aangesloten.

  BVM2 heeft op het ontwerp dan ook een zienswijze ingediend. In dat stuk is onder meer sprake van de opheffing van een militair oefengebied in het zuiden van Nederland. Een ander oefengebied, in het noorden van het land, wordt uitgebreid. In totaal moet er een oefenzone ontstaan van 55 x 55 kilometer, voor een groot deel gelegen boven de zee en een stuk van noord-west-Duitsland. BVM2 vreest echter dat dat voor Zuidoost-Brabant niet zo heel veel winst oplevert. Sterker nog, door de voorgenomen heropening van vliegbasis Vredepeel, zal de overlast van vliegtuigen – met name F35’s – per saldo gaan toenemen, voorziet Gerard: ,,Het staat er niet met zoveel woorden in, maar wij achten de kans groot dat die straaljagers straks ook vaker in het luchtruim boven Eindhoven en omgeving terecht zullen komen. Ze zijn tenslotte wel in Volkel – en straks wellicht ook op Vredepeel – gestationeerd.”

  Glijvluchten
  Een van de uitgangspunten van de luchtruimherziening is het bundelen van in- en uitvliegroutes. Vliegtuigen gaan strakker de voorgeschreven routes vliegen en mijden daarbij de dichtstbevolkte gebieden. Veel meer nog dan nu het geval is, worden ‘glijvluchten’ gevlogen. Daarbij zijn minder dalende en klimmende manoeuvres bij de landing en na het opstijgen nodig, hetgeen geluidswinst oplevert.

  ,,Dat kan vooruitgang betekenen”, erkent Gerard. ,,Maar het kan ook voor een beperkt aantal mensen die recht onder zo’n ‘buis’ wonen, juist een grote toename van geluid opleveren. In die gevallen moet uitkoop óf compensatie zodat een woning geïsoleerd kan worden, mogelijk zijn”, aldus Gerard.