Een nieuwe “vergissing” van Eindhoven Airport.

  0
  251
  BVM2 is ontevreden over het doen inkrimpen voor 2030 met 30% van de geluidscontour van 35Ke van Eindhoven Airport, zoals Van Geel dat geadviseerd heeft. Vier jaar na het advies is de krimp nog geen 2%. Dat ligt vooral aan het Ministerie en ook aan Eindhoven Airport.
  BVM2 heeft hierover een opinie-artikel aangeboden aan het Eindhovens Dagblad. Dat staat hieronder afgedrukt.

  Alle geluidscontouren in 2020 (civiel+militair) in de gekozen variant

  Een nieuwe “vergissing” van Eindhoven Airport.

  De geluidsbelasting door het vliegveld wordt uitgedrukt in Kosteneenheden (Ke), een soort jaargemiddeld geluid onder toevoeging van straffactoren voor vroege of late uren.  
  In het Luchthavenbesluit is de maximale 35 Ke contour vastgelegd. Binnen deze sigaarvormige contour ervaart minstens 25 % van de mensen ernstige hinder. De 35 Ke contour van het werkelijke vliegverkeer mag nergens buiten de vastgelegde contour komen. Omdat door weersomstandigheden de vliegpaden elk jaar verschillen, wordt een “meteomarge” van 10 % toegepast . In het Luchthavenbesluit is zo aan Eindhoven Airport een geluidsruimte vergund van 10,3 km2 inclusief meteomarge, dus 9,39 km2 exclusief.

  Volgens het advies van Pieter van Geel moet de geluidsruimte in 2030 t.o.v. die in 2019 met 30 % zijn afgenomen. Bij de berekening over 2019 bleek de benutte ruimte 10,6 km2 te zijn, dus groter dan de vergunde ruimte van 10.3. Dit kwam omdat met de 41.500 vliegbewegingen in dat jaar de meteomarge ten dele was volgevlogen. Om dit soort “vergissingen” in de toekomst te vermijden, wordt in de medegebruiksvergunningen van Eindhoven Airport voortaan niet meer de geluidsruimte inclusief meteomarge opgenomen , maar die exclusief meteomarge, dus maximaal 9,39 km2. Verder is in het referentiescenario dat het uitgangspunt is voor de 30 % geluidsreductie in 2030 het aantal vliegbewegingen teruggebracht van 41.500 naar 40.500.

  In de medegebruiksvergunning voor 2022 is nog geen rekening gehouden met de “geluidswinst” ten gevolge van vlootvernieuwing, omdat hiervan nog nauwelijks sprake was. Het ministerie heeft daarom voor 2022 een geluidsruimte vergund van 9,39 km2.

  Eindhoven Airport heeft in eerste instantie in de aanvraag voor de medegebruiksvergunning 2023 en 2024 schriftelijk aan het Ministerie verzocht de geluidswinst van  vlootvernieuwing in mindering te brengen op die 9,39 km2. Bureau ADECS heeft die voor 2023 berekend  op een vermindering van de geluidsruimte met ongeveer 0,36 km2. In de concept medegebruiksvergunning had dus 9,03 km2 moeten staan. Er bleek echter een geluidsruimte te staan van 9,24 km2, dus maar 0,15 km2 minder dan eerst.

  Door het LEO (Luchthaven Eindhoven Overleg) zijn veel reacties ingediend op deze concept vergunning. Een kernvraag daarbij was waarom het Ministerie was afgeweken van de aanvraag van Eindhoven Airport zelf. Tijdens de discussie hierover in het LEO vertelde Eindhoven Airport dat het Ministerie niet is uitgegaan van de aanvraag die door Eindhoven Airport schriftelijk was verzonden, maar van latere mondelinge afspraken tussen het Ministerie en Eindhoven Airport. De verkeerde eerste, schriftelijke aanvraag was “per ongeluk” rondgestuurd. Maar het bleef voor iedereen volstrekt duister van welke getallen de betrokken ministeries in hun mondelinge afspraak dan wel zijn uitgegaan.

  Nu is vergissen menselijk, maar dit is de zoveelste vergissing  die ten nadele van de omwonenden van Eindhoven Airport uitvalt. De deelnemers aan het LEO hebben al hun  tijd en energie verspild aan het bestuderen van een concept vergunning in combinatie met een verkeerde aanvraag. Erger nog, de indruk wordt gewekt dat Eindhoven Airport op deze manier ruimte bij elkaar heeft gesprokkeld voor ca.  800 extra of zwaardere vliegbewegingen, die meer geluidsbelasting geven. Het vertrouwen vanuit de omgeving wordt op deze manier opnieuw en zwaar op de proef gesteld .

  Van Geel wil dat de geluidsbelasting in 2030 met 30 % is verlaagd ten opzichte van het peiljaar 2019. Ruim 4 jaar na dat advies is een afname tot 9,24 km2 bereikt, oftewel een afname met nog geen 2 %.  Het wordt steeds duidelijker dat deze 30 % niet door vlootvernieuwing kan en zal worden gerealiseerd. Dus komen de volgende opties volgens Van Geel in beeld; minder vliegen aan de randen van de dag en/of gewoon minder vliegen. Het wordt hoog tijd dat Eindhoven Airport aan deze vervolgstappen invulling gaat geven. Niet alleen om de geluidsbelasting te verminderen, maar ook de uitstoot van CO2, stikstof en de andere gezondheidsbedreigende stoffen. Vooral onze kleinkinderen zullen ons daarvoor dankbaar zijn.

  Namens de omwonenden

  Klaas Kopinga (voorzitter BOW)

  Wim Scheffers (voorzitter BVM2)