Commissie MER maakt advies over Luchtruimherziening bekend

  0
  984

  Via onderstaand persbericht geeft de Commissie MER zijn mening over de Luchtruimherziening, die nu loopt. Ook voor de regio Eindhoven is dat van belang.

  Over dit onderwerp heeft eerder een artikel op deze site gestaan onder Luchtruimherziening gaat in procedure   .


   

  Persbericht

  Logo

  Onderzoek voor Programma Luchtruimherziening beste vliegroutes vanuit milieuoogpunt

  De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie om voor het Programma Luchtruimherziening te onderzoeken hoe de impact van vliegroutes op volksgezondheid, klimaat en natuur het beste teruggedrongen kan worden. Voordat besloten wordt over het Programma, worden de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. is gevraagd om te adviseren over de gewenste inhoud van dat rapport.

  De Commissie adviseert het rapport te focussen op onderzoek naar maatregelen waarmee de vliegroutes vanuit milieuoogpunt geoptimaliseerd kunnen worden. Voor geluidhinder gaat het dan bijvoorbeeld om het zo veel mogelijk mijden van stedelijke gebieden, en het voorkomen van relatief lage horizontale vluchten bij nadering van, en vertrek vanaf vliegvelden. De CO2-emissies kunnen beperkt worden door te kiezen voor de kortste routes vanaf en naar de grenzen van het Nederlandse luchtruim. Van belang is ook vliegroutes te onderzoeken die leiden tot minder luchtverontreiniging (stikstofdioxide en (ultra-) fijn stof) in vooral stedelijke gebieden, en tot minder stikstofdepositie en verstoring van vogels in natuurgebieden.

  De minister van Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris van Defensie, Luchtverkeersleiding Nederland, Maastricht Upper Area Control Center en het Commando Luchtstrijdkrachten willen de inrichting van het Nederlandse luchtruim herzien om de civiele en militaire capaciteit van het luchtruim te vergroten, het gebruik en beheer van het luchtruim efficiënter te maken, en de impact van vliegroutes op de omgeving te verminderen. Het resultaat wordt vastgelegd in het Programma Luchtruimherziening.

   


  Op de website vindt u het volledige advies.
  Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 – 55 79 47 73.


  De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

   

  De huidige (groen) en soms mogelijke (oranje) route bij Son en Breugel