Collectieve vragen over Eindhoven Airport in Eindhovense gemeenteraad

  0
  92

  Zes politieke partijen in de Eindhovense gemeenteraad hebben samen op 19 april 2024 vragen aan het College van B&W gesteld. Hieronder staat deze tekst afgedrukt.


  Raadsvragen van de fractie(s): GroenLinks, D66, Volt, PvdD, PvdA, SP

  Vliegen moet stiller en duurzamer datum: 19 april 2024

  Inleiding

  Omwonenden, de natuur en het klimaat hebben veel last van Eindhoven Airport. In het rapport ‘Opnieuw verbonden’ zijn daarom afspraken gemaakt over de geluidsreductie van Eindhoven Airport. De afspraak is 30% geluidsreductie in 2030 gaan voor een afname van 30% geluidsreductie. Meer technisch is afgesproken dat “Er wordt gestuurd op een substantiële afname van de 35 Ke-contour. Waarbij er in 2030 minimaal 30% minder geluidbelasting is.”[1] Juridisch moet dit allemaal nog steeds vastgelegd worden in het luchthavenbesluit en in de medegebruiksregeling. In deze laatste is in 2024 een afname opgenomen voor de 35 Ke-contour.[2] Echter laat het nieuwe luchthavenbesluit nog steeds op zich wachten, waar ook een milieu-effect-rapportage (MER) aan vooraf dient te gaan die begin 2024 gereed zou zijn. Het blijft tot op heden akelig stil. Vandaar de volgende vragen.

  Raadsvragen

  1. Kan het college de raad informeren waar we op dit moment staan richting het nieuwe luchthavenbesluit, wat de uitkomsten van de MER zijn en hoe de geluidsafname van ten minste 30% in 2030 met een tussendoel in 2026 op dit moment geborgd is voor de toekomst?
  2. Welke stappen neemt het college om het proces tot het nieuwe luchthavenbesluit te versnellen en kan het college duidden waarom er telkens een vertragingstechniek lijkt te worden gehanteerd?[3]
  3. Is het voor het college inzichtelijk in hoeverre het stikstofprobleem in Nederland een oorzaak is van de vertraging rondom de MER?

  De motie “Afspraak is Afspraak” zette helder de visie van de Gemeente Eindhoven neer met betrekking tot de vereiste geluidsreductie. Tegelijkertijd blijft er continu gegoochel met cijfers plaatsvinden door verschillende startprofielen, verschillende actualiseringen van appendices waarmee gerekend wordt en mogelijk een nieuwe berekeningssystematiek (Ke naar Lden). Volgens het jaarverslag van Eindhoven Airport zit de vlootvernieuwing eind 2023 op 17% waar 27% nodig is om de geluidsreductiedoelstelling voor 2024 te halen. Daarnaast doet er een interessant moment zich voor om in plaats van geluid te berekenen de werkelijke geluidshinder te gaan meten door de aankomende sluiting van Eindhoven Airport.

  • Is het college in gesprek met Eindhoven Airport over het mogelijk overschrijden van de geluidsnorm? Zo niet, wil zij hierover het gesprek aangaan, zodat Eindhoven Airport ook dit jaar binnen de afgesproken geluidsnorm blijft?
  • Wat zijn de consequenties voor Eindhoven Airport als ze dit jaar niet voldoet aan de norm?
  • Ziet het college mogelijkheden om juridisch houdbare metingen te verrichten voor, tijdens en na de sluiting van Eindhoven Airport, zodat de werkelijke geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt kan worden?

  Het rapport van Van Geel stelt ook dat er een tussenevaluatie plaats dient te vinden bij voorkeur rondom 2026.

  • Is het college samen met alle betrokkenen al bezig met de invulling van deze tussenevaluatie?
  • Is het college bereidt om het gesprek aan te gaan met alle stakeholders om de ervaringen rondom de sluiting te gebruiken als extra informatie voor deze tussenevaluatie, waarin dus ook juridisch houdbare geluidsmetingen meegenomen kunnen worden?

  Eindhoven Airport wil in 2030 een luchthaven hebben die emissie- en afvalvrij is.[4] Tegelijkertijd weten we dat de vliegtuigen op de luchthaven nooit meekunnen in deze doelstelling, terwijl dit eigenlijk wel nodig is vanwege de slechte luchtkwaliteit in onze regio die weer gevolgen heeft op de gezondheid van onze inwoners en op het klimaat.

  • Ziet het college ook rondom de sluiting van Eindhoven Airport mogelijkheden om juridisch houdbare metingen te verrichten in relatie tot de uitstoot op en rondom de Airport door de vliegtuigen?

  Namens de fractie(s),

  Bart Habraken GroenLinks Eindhoven, raadslid,
  Annelies Becker D66 Eindhoven, raadslid,
  Robin Brokmann Volt, raadslid,
  Jonas Roothans PvdD, raadslid,
  Patrick van Tuijn PvdA Eindhoven, raadslid en
  Jannie Visscher SP, raadslid


  [1]https://samenopdehoogte.nl/api/documents/downloadfile?sectionid=209192&fileid=1219300&forcedownload=true
  [2]stcrt-2023-35234.pdf (officielebekendmakingen.nl)
  [3]https://samenopdehoogte.nl/api/documents/downloadfile?sectionid=203985&fileid=1559295&forcedownload=true
  [4]Duurzaamheid | Op de luchthaven | Eindhoven Airport