BVM2 leidt verzet tegen groei vliegveld na 2020 (opinieartikel EindhD 21 juni 2017)

  0
  1707

  Het vliegverkeer op Eindhoven Airport groeit explosief.

  Toen Hans Alders in 2010 zijn advies uitbracht, vonden er jaarlijks 18000 civiele vliegbewegingen plaats. Hij wilde een doorgroei naar 43000 vliegbewegingen in 2020.
  Daartegenover stond o.a. dat de reserve-geluidsruimte, horend bij een mogelijke stationering van een F16-squadron gedurende een half jaar geschrapt werd, en dat herriebakken in de geluidscategorie F, E en D niet meer toegelaten werden.
  Het kabinet nam het advies over en heeft dat wettelijk vastgelegd.

  Die wettelijke bepalingen lopen tot 2020. Daarna bestaan er geen afspraken.

  Ondertussen blijft het vliegen explosief groeien. Het jaar 2020 nadert en steeds meer mensen vragen zich bezorgd af wat hen daarna boven het hoofd hangt.
  De Brainportbobo’s en vliegveld-directeur Meijs willen veel meer vluchten. Dat stond bijvoorbeeld al in de Brainport Nationale Actieagenda, terwijl het merendeel van de lokale politiek daar toen nog niets van wist!
  Het tekent het belang dat men in deze kringen hecht aan de lokale democratie.

  Het “oude” Platform de 10 Geboden voor Eindhoven Airport bereidt zich in deze stille periode voor op de jaren na 2020. Om de organisatie te versterken en te moderniseren is er een doorstart gemaakt in het “nieuwe” Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2).
  Zowel in de oude als in de nieuwe koepel werken onder andere de BOW, de BMF en  Milieudefensie samen. Daarnaast beginnen zich ook steeds meer bewonersorganisaties als ondersteuner aan te melden. Dit proces loopt nog volop.
  Het nieuwe Beraad pakt meer thema’s op dan vroeger. In 2009 bijvoorbeeld was er nog nauwelijks iets bekend over de luchtvervuiling en de klimaateffecten van het vliegen. Dat is nu wel het geval. Maar oude thema’s als geluidshinder en openingstijden blijven onverminderd actueel!

  Het “oude” Platform dankte zijn naam aan een beginselmanifest met 10 stellingen. Er ligt nu een nieuw manifest met 12 stellingen, goedgekeurd op een drukbezochte bijeenkomst in Knegsel op 20 mei 2017.
  De volledige tekst is te vinden op www.bvm2.nl . Hieronder een samenvatting (de volledige tekst telt!)

  1)         Groei van Eindhoven Airport is geen doel in zich.
  2)         De hinder en de geluidsruimte, horend bij 43000 vliegbewegingen, mogen vanaf 2020 niet verder toenemen
  3)         Als vliegtuigen stiller of schoner worden, of minder ’s avonds vliegen, wordt die winst 50-50% verdeeld tussen vliegveld en omwonenden.
  4)         Na 23 uur geen planmatige landingen, voor 07 uur door de week en voor 08 uur op zaterdag en zondag geen starts (het vroegere openingstijdenregime).
  5)         routeoptimalisatie
  6)         selectiever vliegen, met voorrang voor zakelijk en sociaal-maatschappelijk
  7)         meer met de trein in plaats van met het vliegtuig
  8)         overlast van en parkeerproblemen door autoverkeer terugdringen
  9)         geluid- en milieugegevens worden inzichtelijk toegankelijk
  10)       goede economisch nadeel-compensatie
  11)       Eindhoven Airport zet zich in om luchtvervuiling en klimaateffecten nationaal en mondiaal terug te dringen
  12)       Defensie streeft naar optimale publieksvriendelijkheid
  De bepaling onder 3) verdient toelichting. Er bestaan zowel conventionele als innovatieve methodes om dit te realiseren.

  ‘s Avonds minder vliegen is conventioneel. Avond- en nachtvluchten leveren strafpunten op die voor geluidsberekeningen meetellen.
  Ook conventioneel is om de verplaatsingsbehoefte tot pakweg 700km per trein af te wikkelen. Dat kost veel minder energie en die energie kan duurzaam worden opgewekt.
  Al wat innovatiever is de gedachte om alleen nog vliegtuigen in de geluidscategorie A toe te laten, die ook nog eens minder brandstof verbruiken. Die bestaan al. Het zou een versnelde modernisering van de straalverkeersluchtvloot op Eindhoven Airport betekenen.

  Airbus E-fan elektrisch vliegtuig

  De Brainportregio zou pas echt zo innovatief zijn als zij steeds beweert te zijn, als zij in twee toekomstige ontwikkelingen zou stappen:
  a)         het gebruik van zwavel- en benzeenarme, dus synthetische, kerosine. Dat zou de ultrafijn stof- en roetlozingen bij de start fors terugdringen. Deze kerosine bestaat al, maar nog slechts in kleine hoeveelheden. Eindhoven Airport zou bijmengingspercentages kunnen eisen, die klein beginnen, maar planmatig groeien
  b)         het zo spoedig mogelijk verwelkomen van de nieuwe hybride-elektrische propellervliegtuigen voor de middenafstanden. Deze kunnen op een accu opstijgen, veroorzaken geen luchtvervuiling en kunnen op termijn op duurzame energie draaien.

  Men kan zich als individuele ondersteuner aanmelden op www.bvm2.nl .
  Men kan zich als ondersteunende organisatie aanmelden op beraad@bvm2.nl
  Bernard Gerard is secretaris van BVM2 .