BVM2 dient zienswijze in op Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) nieuwe Luchthavenbesluit

  0
  542

  Nieuw Luchthavenbesluit nodig, en nieuw MER
  De militaire vliegbasis Eindhoven, en de daarbinnen in medegebruik functionerende civiele onderneming Eindhoven Airport, zijn op dit moment gebonden aan het Luchthavenbesluit 2014, waarbij een Milieu Effect Rapport (MER) hoort uit 2013.

  In het advies-van Geel worden voorstellen gedaan om de toegestane civiele geluidsruimte te verkleinen, en om extra milieu- en klimaatmaatregelen uit te voeren, en om een permanente overlegstructuur in het leven te roepen.  

  De nieuwe geluidsruimte moet vastgelegd worden in een nieuw Luchthavenbesluit (waaraan men het jaartal 2023 hoopt te gaan verbinden).

  Het is gebruik dat aan grote besluiten met milieugevolgen een milieu effect rapportage (m.e.r.) gekoppeld wordt (de m.e.r. is de procedure en het MER het eindresultaat). Het bevoegd gezag, het Ministerie van Defensie in samenspraak met het Ministerie van I&W, meent weliswaar dat een m.e.r.-procedure niet verplicht is, maar gaat hem uit goedertierenheid toch inzetten.

  Een MER is niet het besluit zelf (dat is het Luchthavenbesluit), maar is een toeleverend informatiedocument dat integraal deel uitmaakt van de uiteindelijke vergunning.

  Gebruikelijk begint een m.e.r.-procedure met een startnotitie, die vroeger ook inderdaad zo heette maar tegenwoordig een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) heet.
  De NRD is wat de term zegt. In de NRD wordt vastgelegd welke onderwerpen bestudeerd gaan worden (en dus ook welke  niet) – de Reikwijdte-, en hoever men in die studie gaat – het Detailniveau. Als de buitenwereld vindt dat de verkeerde dingen op de verkeerde manier bestudeerd gaan worden, kan men op de NRD een zienswijze indienen. Dat heeft BVM2 gedaan, en ook onze lid-organisatie BOW ( https://b-o-w.nl/ )
  Let dus wel dat de NRD niet zelf het MER is, maar een proceduredocument dat vooraf gaat aan het MER.

  De officiele tekst van de NRD is te vinden op https://samenopdehoogte.nl/2139465.aspx?t=Zienswijzeprocedure-NRD-Luchthaven-Eindhoven of hier –>

  De zienswijze van BVM2
  Aan de NRD kleven in hoofdzaak twee grote gebreken.
  Het ene gebrek is dat het Rijk met een permanent gesjacher probeert het advies-Van Geel op geluidsgebied zo ver mogelijk onderuit te halen (zover mogelijk onder de 30% vermindering van de geluidruimte die op een zo hoog mogelijke startwaarde boven de 10,3km2 in mindering wordt gebracht). Via de NRD proberen de ministeries dit in het nieuwe Luchthavenbeslut te loodsen.
  Het andere gebrek is dat er in de NRD bijna niets staat over klimaat, luchtvervuiling, natuur (waaronder stikstof) en fysieke veiligheid (de kans dat er een vliegtuig ergens boven op valt). De NRD meent zelfs expliciet dat de luchtvaart niets te maken heeft met grenswaarden voor de luchtkwaliteit (de luchtvaart vliegt boven de wet), maar kondigt aan, ook weer uit goedertierenheid, dat men toch gaat onderzoeken hoe die grenswaarden uitpakken.

  In de zienswijze van BVM2 komen beide gebreken aan bod.

  BVM2 gaat uitvoerig in op zaken als de geluidscontouren, de ‘appendices’ (vliegtuigtabellen), het aantal vliegbewegingen, de openingstijden en de start- en landingsprofielen. Omdat deze materie op deze website, in de nieuwsbrieven en in de Knegselbijeenkomsten al uitvoerig aan de orde geweest is, wordt dit hier niet herhaald.

  BVM2 verzet zich tegen de geringe aandacht voor andere milieuaspecten.
  Enerzijds beargumenteert BVM2 dat de luchtvaart wel degelijk gebonden is aan de Europese luchtkwaliteitsnormen, zijnde de hoogste wetgeving in Europa. Aandacht voor NO2 , PM10 en PM2.5 is dus niet ‘onverplicht’, zoals de NRD stelt, maar verplicht. Bovendien, stelt BVM2, is een militaire luchthaven een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, daarmee gebonden aan het Activiteitenbesluit, en daarmee aan de minimalisatieplicht en de emissiegrenzen van zeer zorgwekkende stoffen als bijvoorbeeld benzeen, PAK’s en formaldehyde.
  Men kan wel onderzoek gaan doen naar de effecten voor de natuur, maar dat is drijfzand zo lang het vliegveld sowieso nog steeds geen natuurvergunning heeft.  
  Tenslotte vindt BVM2 dat er wel wat meer werk gemaakt mag worden van de fysieke veiligheidcontouren, ook van de militaire. De fabriek van Linde Chemicals (waar vloeibare gassen geproduceerd en verhandeld worden, oa zuurstof voor de IC), ligt pal naast de PR^-6 – contour.
  Laatste aandachtspunt is dat ook het vliegveld moet gaan voldoen aan de drastische beperkingen van broeikasgasemissies die het klimaatprobleem oplegt.

  Wie de zienswijze wil nalezen, kan hem vinden hier –>