Brief van BVM2 aan Kamercommissie I&W over ‘regiefunctie Schiphol’

  0
  603

  Een van de verdachte passages in de Luchtvaartnota is die waarin de regionale luchthavens gevraagd hebben om ‘regie van Schiphol’, waarvan tot nu toe onduidelijk is wat dat zou moeten betekenen. Men kan het op allerlei manieren uitleggen. Ook op verkeerde manieren.

  Wim Scheffers en Klaas Kopinga hebben een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie van I&W. Dit omdat er op 16 december een Algemeen Overleg Luchtvaart is waar de Luchtvaartnota aan de orde komt.

  De brief is hieronder afgedrukt.


  Aan de Voorzitter en leden

  van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  van de Tweede Kamer der Staten generaal

  tav Mevrouw A.H. Mulder

  Eindhoven, 15-12-2020

  Geachte Mevrouw Mulder en leden van de Commissie,

  Tijdens  bovengenoemd Algemeen Overleg  is ook de Definitieve Luchtvaartnota onderwerp van debat. Graag willen wij daarbij het onderstaande onder de aandacht brengen van U en de leden van Uw commissie.

  De Luchtvaartnota bevat een duidelijke trendbreuk met het verleden, waarbij ongeclausuleerde groei van de luchtvaart soms een uitgangspunt leek te zijn en de functie van de regionale luchthavens onduidelijk bleef.

  Wij lezen in de nota dat de Rijksoverheid van mening is dat regionale luchthavens (waarvoor IenW bevoegd gezag is) zich moeten ontwikkelen voor de regio’s waarin ze liggen. Dat is in lijn met de aanbevelingen uit de Proefcasus Eindhoven (Van Geel, 2019). De belangrijkste lusten en lasten van deze luchthavens doen zich immers in de omliggende regio voor. Voor die ontwikkeling moet draagvlak in de regio zijn. Deze uitgangspunten steunen wij van harte.

  Met betrekking tot de sturingsmechanismen valt te lezen dat de luchthavens hebben aangegeven meer met elkaar te willen samenwerken om te komen tot een optimale benutting van de luchthavencapaciteit in Nederland. De luchthavens noemen dit een systeembenadering.

  Er wordt ook gesteld dat de regionale luchthavens intensiever met Schiphol willen samenwerken en dat Schiphol samen met de regionale luchthavens kan bijdragen tot de kwaliteit van het benodigde luchtvaartnetwerk. Dit betreft de burgerluchthavens van nationale betekenis die de faciliteiten hebben om handelsverkeer te accommoderen. Deze luchthavens hebben primair een rol voor het versterken van de regionale economie, maar ze kunnen vanuit nationaal perspectief ook ondersteunend zijn aan Schiphol en/of het verbindingennetwerk van Nederland.

  Het is duidelijk dat het bovenstaande bij kan dragen tot de kwaliteit van de luchtvaart, en ook dat onderschrijven wij volledig.

  Maar daarbij kan te gemakkelijk een tegenstelling van belangen en verantwoordelijkheden optreden. Vooral is onduidelijk hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van Schiphol geregeld worden. Bij de uitwerking van de Luchtvaartnota moet worden voorkomen  dat Schiphol, dat een meerderheid van de aandelen van Eindhoven Airport (51%) bezit, vanuit die positie besluiten kan doordrukken die in strijd zijn met de bovengenoemde uitgangspunten van de Nota, met betrekking tot de regionale oriëntatie van de Luchthaven Eindhoven. Wij verzoeken u te voorkomen dat dergelijke ongewenste effecten kunnen optreden en dat daardoor indirect afbreuk wordt gedaan aan het basisuitgangspunt dat Eindhoven Airport zich moet ontwikkelen in dienstbaarheid naar de regio waarin zij zich bevindt.

  Wij vertrouwen erop dat U het voorgaande in uw afwegingen en debat wilt betrekken.

  Met vriendelijke groet en hoogachting,

  Namens BVM2 (Beraad Vlieghinder Moet Minder)

  Wim Scheffers

  Namens BOW (Belangenvereniging Omwonenden Welschap)

  De voorzitter

  Klaas Kopinga