Brief aan informateur over luchtvaartbeleid

  0
  472

  Het Landelijk BurgerBeraad luchtvaart (LBBL) is de landelijke koepel waarbij BVM2 is aangesloten.
  Het LBBL heeft, samen met de Bewoners Omgeving Schiphol, Schipholwatch, SATL, Mobilisation for the Environment en de Werkgroep Toekomst Luchtvaart een brief aan de informateur geschreven “Luchtvaartbeleid in het coalitieakkoord”. De brief is ook naar de Tweede Kamer gestuurd.

  De brief bevat algemene waarheden en Schipholwaarheden.
  BVM2 gaat op deze plek niet op de Schipholwaarheden in, maar is het eens met de algemene waarheden.

  De bewoners willen “beperking van het luchtverkeer conform de vier publieke belangen uit de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050, omdat die belangen dan veel beter gediend worden dan in 2019 het geval was. Met circa 350.000 vluchten op Schiphol en regionale luchthavens voor passagiers van en voor Nederland (minder transferpassagiers) kan een uitstekende internationale verbinding met de wereld worden onderhouden. Dat is het enige beoogde economisch/maatschappelijke nut. Opening van Airport Lelystad is overbodig en onnodig belastend voor de leefomgeving. Ook op de regionale luchthavens is het aantal vluchten veel groter dan het belang van de omliggende regio rechtvaardigt.” aldus de entree-passage.

  Verder schrijft de brief:
  Het herstel na Corona biedt een uitgelezen kans om een nieuwe politieke koers van de luchtvaart in te zetten, die veel beter past bij de zorgvuldige omgang met de leefomgeving dan “voortmodderen” met economisch ongemotiveerde luchtvaartgroei. Begin deze ontwikkeling met een objectief deskundigenon-derzoek naar het nog niet in de Luchtvaartnota ingevulde scenario van de vier publieke belangen. Daar hebben zowel de Tweede Kamer4 als de Commissie m.e.r. om gevraagd. Aangezien het scenario verbin-ding zich alleen richt op passagiers van en naar Nederland, mag verwacht worden dat daarvoor minder luchtverkeer benodigd is dan in 2019.
  Samenvattend verzoeken wij u om
  • In het coalitieakkoord – in plaats van het streven naar voortgezette luchtvaartgroei – ruimte te schep-pen voor een nieuwe koers in het luchtvaartbeleid.
  • Een objectief deskundigenonderzoek te laten houden naar het scenario van verbinding, met zodanig beperkt luchtverkeer dat de veiligheid, omgevingskwaliteit en duurzaamheid zo goed mogelijk behar-tigd en verbeterd worden.
  • In afwachting van de onderzoeksresultaten de heropbouw op Schiphol en de regionale luchthavens tot 350.000 vluchten te beperken, om voldongen feiten te voorkomen
  .”

  Ook van belang is de passage:
  Wet- en regelgeving moet dezelfde rechtsbescherming bieden als in andere sectoren
  Burgers onder vliegroutes van Schiphol en regionale luchthavens kennen geen rechtsbescherming die in andere sectoren zoals weg- en spoorverkeer en industrie gebruikelijk is. De luchtvaart wordt aangestuurd met algemene maatregelen van bestuur en kent geen wettelijk vastgestelde normen waarop kan worden gehandhaafd. Evenmin kunnen omwonenden naar de rechter stappen om hun positie te beschermen. De Nationale Ombudsman vraagt aandacht voor het feit dat klachten van omwonenden nauwelijks leiden tot verbeteringen. In de wet- en regelgeving staat zo groot mogelijke luchtvaartcapaciteit centraal.
  De aansluiting van de luchtvaartwetgeving op de Omgevingswet lijkt bij voorbaat al onmogelijk. Daardoor is de door bewoners ervaren geluidhinder rond Schiphol en andere luchthavens veel groter dan elders in ons land
  .”

  en tenslotte :
  De onderzoeken van RIVM naar de uitstoot van ultrafijnstof en het meten/rekenen programma voor vlieg-geluid lopen nog. Zonder de uitkomsten hiervan kunnen geen verantwoorde besluiten worden genomen
  Onderzoek van Natuur en Milieu12 toont aan dat de luchtvaart van Nederland slechts kan voldoen aan ‘Pa-rijs’ na een aanzienlijke beperking van het verkeersvolume, gevolgd door een jaarlijkse CO2 -reductie van meer dan 5%. De International Energy Agency13 stelt wat betreft de mondiale luchtvaart eveneens voor het volume luchtverkeer aanzienlijk te beperken om de doelstelling van ‘Parijs’ haalbaar te maken.

  De volledige tekst van de brief is te vinden op