Jaarlijkse Archieven: 2019

Programmatische Aanpak Stikstof en Eindhoven Airport

De Raad van State heeft een ver-reikende uitspraak gedaan over de aanpak van stikstofemissies door allerlei processen. Het kan gaan om de veehouderij, maar ook om allerlei verbrandingsprocessen zoals in vliegtuigmotoren. De SP heeft er in Provinciale Staten vragen over gesteld. Kortheidshalve nemen we hier de tekst van hun site...

Achterban steunt BVM2-opstelling inzake Proefcasus

Bij de Knegselbijeenkomst op 18 mei 2019 steunden de aanwezige leden van de achterban van BVM2 de eerste reactie van het bestuur van BVM2. De samenvatting, en de reactie van het bestuur daarop, werden namens het bestuur toegelicht door Wim Scheffers en Klaas Kopinga. De gezamenlijke presentatie is te vinden...

Inspraakreactie Kopinga opgewaardeerd tot opinieartikel

Diverse lagere overheden bespreken het advies over de toekomst van Eindhoven Airport, geschreven door Pieter van Geel. Zo ook de gemeenteraad van Eindhoven op 07 mei 2019. BVM2-bestuurslid en BOW-voorzitter Klaas Kopinga maakte gebruik van de inspraakmogelijkheid. Hij hield een verhaal dat door het Eindhvens Dagblad spontaan opgewaardeerd werd tot...

Vliegbelastingen hebben geen effect op de economie als geheel

Geheim onderzoek uitgelekt De Europese Commissie (EC) heeft in april 2017 een onderzoek uitgezet naar het bestaan en het effect van vliegbelastingen. Het onderzoek was medio 2018 af en verdween toen ongepubliceerd  in een diepe Brusselse la. Op een niet beschreven wijze kwam het vanuit die la in handen van de...

Commissie-MER: Onderzoek keuzes luchtvaart voor korte en lange termijn

Momenteel loopt de opbouw van de nieuwe Luchtvaartnota 2020 - 2050. Dat wordt het trendsettende document voor het Nederlandse luchtvaartbeleid voor de komende decennia. Een dergelijk proces start met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). BVM2 heeft hiervoor een opinie aangeleverd (zie Zienswijze op NRD Luchtvaartnota 2020-2050 ). Het is ook vaste...

Eerste reactie van BVM2 op het advies-Proefcasus

Het bestuur van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) geeft de volgende reactie op het eindadvies “Opnieuw Verbonden” van het proces Proefcasus Eindhoven, dat op 25 april 2019 aan de opdrachtgever, de minister van I&W, is aangeboden. BVM2 is positief over de wijze, waarop Proefcasus-verkenner, dhr. Pieter van Geel, het...

Europees Parlement wil klimaatimpact vliegen naar 0 in 2050 – persbericht LBBL

Het Landelijk Burger Beraad Luchtvaart (LBBL), waarvan BVM2 een van de oprichters is, heeft onlangs in een resolutie vastgelegd dat de luchtvaart binnen de EU in 2050 tot nul moet worden teruggebracht. Het LBBL heeft er in een brief aan de minister op aangedrongen om deze klimaatneutraliteit tot voorwaarde te...

Brief van LBBL aan minister I&W dat vliegen aan klimaateisen moet voldoen

Het LBBL (Landelijk Burger Beraad Luchtvaart) heeft op 02 mei een brief geschreven aan minister Van Nieuwenhuizen van I&W, waarin staat dat de minister vanwege het klimaat veel strenger moet zijn voor de luchtvaartmaatschappijen. BVM2 maakt deel uit van het LBBL. Hieronder geven wij het eerste deel van de brief, met...

Open Brief aan Dijkstra (VVD) over kritiek op Advies- Van Geel

In een eerste reactie heeft VVD-Tweede Kamerlid Dijkstra (woordvoerder o.a. luchtvaart) kritiek geleverd op het rapport-Van Geel over de toekomst van Eindhoven Airport. Volgens hem is het advies van Van Geel slecht voor de economie in de regio - de standaard VVD-reflex. Volgens vijf omwonenden van Eindhoven Airport, die betrokken...

Samenvatting eindrapport Proefcasus Eindhoven Airport

Vooraf Op 25 april 2019 bracht Pieter van Geel het eindrapport van het initiatief Proefcasus Eindhoven Airport naar buiten. De voorgeschiedenis en de procedure staan in een eerder artikel op deze site en komen hier niet opnieuw aan de orde. Zie bvm2.nl/featured/proefcasusadvies-pieter-van-geel-verschenen-knegselbijeenkomst-op-18-mei/ . De opdracht die de minister, in overleg met de...